Android app on Google Play

 

तीन मुले 136

‘थांब, मी तुला उचलून ठेवतो.’
‘नको रे बुधा, असे काय वेडयासारखे?’
दोघे नावेत बसली. नावाडी वल्हवू लागले. समुद्राला भरती होती. किती सुंदर देखावा. मधुरी व बुधा हातात हात घेऊन बसली होती.

‘मधुरी, माझ्या मांडीवर डोके ठेवून नीज.’
‘बुधा, वाजव बासरी. तू हल्ली शिकतोस ना?’
‘चांगली नाही येत.’

‘आज येईल. वाजव.’
मधुरी बुधाच्या मांडीवर डोके ठेवून शांतपणे पडली. आणि बुधा बासरी वाजवू लागला. तिचे सूर वा-यावर जाऊ लागले. ते बासरीचे सूर मंगाच्या कानावर जातील का? मंगा ओळखील का ते सूर आणि बासरी ऐकून समुद्र का शांत झाला? वारा का शांत झाला? नाव एखाद्या हंसाप्रमाणे चालली होती. बासरी वाजत होती.

मधुरीच्या डोळयांतून पाणी गळत होते. बुधाने बासरी थांबविली. तो खाली वाकला.
‘मधुरी, हे काय?’

‘काय सांगू बुधा?’
‘का डोळे भरले?’
‘हृदय भरून आले म्हणून.’
‘मधुरी, तुझ्या मनात कोणते विचार खेळत आहेत?’

‘सांगितले तर भिशील.’
‘तू बरोबर असलीस म्हणजे मी कधी भीत नाही.’
‘खरेच?’
‘हो.’

‘सांगू मनातले विचार?’
‘सांग.’

‘मला वाटते की ही नाव अशीच दूर दूर जावी आणि पुढे प्रचंड वादळ उठावे. प्रचंड लाटा उठाव्या. आपण हातात हात घ्यावे व मंगाच्या भेटीला जावे. त्याचेही हात आपल्या हातात मिळतील. जेव्हा तुमचे दोघांचे हात मी माझ्या हाती घेईन तेव्हाच मला पूर्णता वाटेल. मंगाबरोबर मला अपुरे वाटे. तुझ्याबरोबरही अपुरे. माझी भूक फार मोठी. मी मंगाकडेही उपाशी, तुझ्याकडेही उपाशी. पोटभर जेवण कोठेच नाही. अपुरी पडतात तुमची प्रेमे. तुम्ही दिलेले घास अपुरे. आपण तिघे एकत्र राहू या. एकत्र खेळू, खिदळू. लहानपणी ती पूर्णता होती.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163