Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 58


‘मी माझी झोपडी सोडणार नाही. येथे मी स्वतंत्र आहे. उद्या तुमच्या घरी आल्ये समज आणि झाले भांडणबिंडण तर काय करा? भांडयाशी भांडे आले म्हणजे वाजतेच. एखादे वेळेस मुलांना रागे भरले तर म्हणाल, आमची आहेत मुले. परंतु माझ्या घरी मूल असेल तर माझे म्हणून होईल. माझाच लळा लागेल. खरे ना?’

‘खरे आहे. परंतु मी नाही मूल देणार.’
‘बरे राहिले.

‘मंगा घरी आला. त्याने मधुरीला सारी हकीकत सांगितली. मधुरीला राग आला. परंतु किती झाले तरी स्त्रीहृदयाच्या भुका ती’ जाणत होती. तिला त्या म्हातारीची कीव आली. परंतु सोन्याला ती थोडीच देणार होती? ती दोघे म्हातारीच्या घरी परत गेली नाहीत. त्यांना संकोच वाटे. जिने आपणावर खूप लोभ केला तिची इच्छा पुरी करता येत नाही म्हणून त्यांना वाईट वाटे आणि तिकडे म्हातारीसही वाईट वाटले. मंगा व मधुरी कित्येक महिन्यांत आली नाहीत म्हणून तिला कसे तरी होई. शेवटी एके दिवशी ती म्हातारी स्वत:च मधुरीकडे आली. मधुरी मनीला झोपवीत होती. सोन्या व रुपल्या अंगणात खेळत होते.

‘काय ग मधुरी, काय करते आहेस?’ आजीने घरात शिरुन विचारले.
‘कोण, आजी? ये. मी या मनीला निजवीत आहे.’ मधुरी उठून म्हणाली.
‘निजव, निजव.’ ती म्हणाली.
‘मनी झोपली. मधुरी व म्हातारी दोघी तेथे बसल्या होत्या.

‘काय ग आजी, आज इकडे कोठे आलीस?’
‘मधु-ये, माझी झोपडी सोडून मी कधी कोठे गेल्ये नव्हते. आज किती वर्षांनी मी गावात आल्ये आहे.’
‘आजी आम्ही तुझ्याकडे आलो नाही म्हणून रागावलीस होय?’

‘मी माझ्यावर रागावल्ये आहे. दुस-यांच्या मुलांची भीक मागणारी ती राक्षशीणच असली पाहिजे. मधुरी, मला क्षमा कर.’
‘हे काय आजी? तू सोन्या मागितलास त्यात वाईट काय झाले? मी तुझी मन:स्थिती ओळखते. तुझी भूक जाणते. तरीही सोन्या द्यावा असे मला वाटेन. आजी, आम्हीही लोभीच.’

‘मधुरी, परंतु तुम्ही माझ्याकडे येण्याचेही बंद केलेत.’
‘तुझी इच्छा पुरी करण्याचे धैर्य नाही. म्हणून तू दुष्ट आहेस असे नाही हो आमच्या कधी मनात आलं. आजी, तू आमची आई झालीस. तुझ्या आशीर्वादानेच आम्ही जगत आहो. कोण आहे आम्हांला? घरची, दारची सारी पारखी झालेली. खरे ना? तुझे प्रेम, तुझे उपकार आम्ही कधीही विसरणार नाही.’

इतक्यात सोन्या व रुपल्या आत आले.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163