Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 125

दुर्दैवी मंगा
पण मंगा कोठे आहे? तो खरोखरच मेला का? त्याचे गलबत बुडाले, तोही बुडाला का? मंगा बुडाला नाही, मेला नाही. मंगा वाचला. लाटांवर तो फेकला गेला. तो पटाईत पोहणारा होता. लाटांवर तो स्वार झाला. गलबत बुडाले. माल समुद्रावर पसरला. मंगाने स्वत:चे लहानसे गाठोडे पटकन पकडले. ते छातीपाशी धरून तो पोहत होता. ते त्याने कमरेला बांधले. काय होत त्या गाठोडयात? त्यात गोधडी होती. मधुरीचे हृदय होते.

पोहून पोहून मंगा दमला. तो लाटांवर जणू झोपला. जणू पाळण्यात आंदुळला जात होता. समुद्राच्या लाटांनी त्याला खेळवीत
खेळवीत एका किना-यावर नेऊन सोडले. आणि तेथे तो जागा झाला. जागा होताच कमरेभोवती पाहू लागला. ते गाठोडे होते.

किना-यावर कोणी नव्हते. कोणत्या देशाच्या किना-यावर तो येऊन पडला होता? त्याला काही कळेना. प्रवासाची ही पहिलीच त्याची पाळी. तो सभोवती पहात होता. काही चिन्ह दिसेना. जवळपास वस्ती दिसेना. त्याने नेसूचे धोतर व अंगातील कपडे वाळत टाकले. तो दिगंबर होऊन तेथे बसला होता. त्याला मोकळेपणा वाटत होता. त्याने ते गाठोडयातील कपडेही वाळत टाकले. ती गोधडी त्याने वाळत टाकली. सुंदर मधुरीच्या हातची गोधडी. त्या गोधडीनेच आपणांस वाचविले असे त्याला वाटले. त्याने ती गोधडी पुन:पुन्हा हृदयाशी धरली. ती स्वत:भोवती गुंडाळली. माझी मधुरी, माझी मधुरी असे तो म्हणे व नाचे.

कपडे वाळले. त्याने पोशाक केला आणि निघाला. कोठे जाणार? आत आत जायचे त्याने ठरविले. त्याला भूक लागली होती. त्याला तहान लागली होती. परंतु चालण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. एके ठिकाणी त्याला एक खळखळ वाहणारा झरा आढळला. तेथे तो पाणी प्याला. थोडी विश्रांती घेऊन तो निघाला. आता किर्र झाडी होती. रानात वानर खूप होते. ते हुपहुप करीत उडया मारीत होते. सूर्यप्रकाशाचा तेथे प्रवेश नव्हता. मंगा दमला होता तरी झपझप जात होता. रात्रीच्या आत कोठे तरी निवा-याची जागा मिळावी म्हणून तो धडधडत होता.

आता जंगल संपले. ओसाड प्रदेश दिसत होता. रस्ता कोठेच दिसेना. तो आता अगदी थकून गेला होता तरी चालतच होता. त्या ओसाड प्रदेशातून तो जात होता. आता सखल प्रदेश लागला. मंगाच्या पायांत काही नव्हते. पायाला दगड खुपत होते. चालता चालता तो एका सरोवराच्या काठी आला. मोठे रमणीय प्रसिध्द सरोवर. तेथे घाट बांधलेला होता. यावरून या बाजूला कोठे तरी वस्ती असावी असे त्याला वाटले. सरोवराच्या काठी झाडे होती. सरोवरात लाला कमळे होती. थंडगार वारा वहात होता. तो पोटभर पाणी प्याला. त्या घाटावर तो झोपला. दगडाची उशी करून मधुरीची गोधडी अंगावर घेऊन तो पडला.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163