Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 47

‘बुडव या मधुरीला दूर पाण्यात. का रे आलास टेकडीवरुन? एकत्र राहिलो नाही तोच मला कंटाळलास ना? बायकांची वेडी जात. तुम्हा पुरुषांना काही नाही. तुम्हांला माया नाही, दुस-याला मनाची कल्पना नाही. तुमचे खेळ होतात; पण आमचे जीव जातात.’

‘मधुरी, चल बाहेर.’
दोघे टेकडीवर आली. जवळ जवळ बसली.
‘आणलेस पैसे?’
‘हो.’
‘किती?
‘पुरेसे. उद्या एक झोपडी विकत घेऊ.’

‘एक लहानशी झोपडी आहे. पन्नास-पाऊणशे रुपयांत मिळेल. तू किती आणलेस पैसे?’
‘दोनशे रुपये. झोपडी घेऊ, भांडीकुंडी घेऊ, संसार मांडू.’
‘मधुरी!’
‘काय?’
‘आपले लग्न लागले का?’

‘अद्याप शंका का आहे? मी माझ्या बाबांना सांगितले की, आमचे लग्न लागले. नकोत समारंभ काही. उद्यापासून संसार सुरु.’
‘हे रुपये नकोत असे मला वाटते. बुधा हिणवील. लोकांजवळ सांगेल.’
‘बुधा कोणाजवळ बोलत नाही. बिचारा घरातून बाहेरही पडत नाही. तो का परका आहे?
‘नकोतच हे रुपये. फेकून हे ते समुद्रात. दुस-याचे काही नको.’
‘मंगा, नको रे मला रडवू, मला छळू.’

‘बरे तर, राहू देत. तुम्ही बायका म्हणजे रडणा-या.’
‘तुम्ही पुरुष रडवणारे. मी दमून गेले आहे. निजते आता मी. तूही नीज.’
‘नीज. मीही निजतो.’

दोघे तेथे झोपली. प्रेमाची पासोडी पांघरुन दोघे झोपी गेली. गार वारा वहात होता. वरती तारे चमचम करीत होते. समुद्र झोपला नव्हता. तो या दोन प्रेमी जीवांना गाणी म्हणत होता. दोघांचे हात एकमेकांच्या हातात होते. प्रेमावर पोसलेले जीव. प्रेमावर जगणारे जीव. प्रेमासाठी घरेदारे, आईबाप, धनदौलत सारे सोडणारे ते जीव. घाल, वा-या, त्यांना प्रदक्षिणा घाल. समुद्रा, त्यांना गाणी गा. ता-यांनी, वरुन त्यांच्यासाठी शांतिमंत्र म्हणा. सा-या विश्वास प्रेमाचे आकर्षण आहे. पृथ्वी सूर्याभोवती फिरत; चंद्र पृथ्वीभोवती फिरतो. घाला सारे प्रेमाच्या प्रदक्षिणा घाला. अशा प्रदक्षिणा घालून जीवनात थोडाफार प्रकाश आणा. थोडीफार सहृदयता, कोमलता, मधुरता आणा. मंगा, मधुरी, तुम्ही दोघे झोपा. शांतपणे या प्रेमळ आकाशाच्या खाली झोपा. मने शांत करुन उठा.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163