Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 56

मंगाने काही दिवसांनी रात्री कामाला जाण्याचे बंद केले. मधुरीला बरे वाटले. किती दिवसांत ती इतकी गोड हसली नव्हती.
‘आज किती आनंदी आहेस तू?’ मंगा म्हणाला.

‘आज तू हट्ट नसता केला तर इतके गोड हसणे अनुभवायला मिळाले नसते.’
‘शेवटी असे हसणे अनेक दिवसांच्या अश्रूंतूनच जन्मत असते.’
‘मधुरी, मी एक गोष्ट ठरविली आहे.’
‘कोणती?’
‘तुला इवलेही दु:ख द्यायचे नाही. तुझ्या इच्छेविरुध्द कधी जायचे नाही. सांगशील ते ऐकावयाचे.

‘माझा का गुलाम होणार आहेस?’
‘हो.’

‘मला नाही ते आवडणार. मंगा, तू आहेस असाच राहा, त्यातच मला आनंद आहे. कधी कधी तू मला रडवतोस; परंतु ते रडणेही मला गोड वाटते. तू त्याची मला सवय लावली आहेस. माझा अश्रूंचा रतीब बंद नको करु.’

सोन्या दोन-अडीच वर्षांचा झाला. पुन्हा मधुरीला दिवस गेले. परंतु या वेळेस ती आजीबाईकडे गेली नाही. घरीच सारे झाले. संसार वाढू लागला. मुले होतात त्यांचा आनंद होतो; परंतु पोसायला तोंडे वाढतात. प्राप्ती थोडीच वाढत असते? मधुरी घरी लोकांचे दळण आणी. मुलांना खेळवीत दळण दळी. संसारात रुकाभर भर घाली.

आणि एकदा सोन्या पडला आजारी. त्याला अतिसार झाला. त्यातच अमांशही. पाच पाच मिनिटांनी त्याला परसाकडे व्हायचे. मधुरीने सूप करुन ठेवले होते. सुपात राख टाकायची. बाळाला बसवावयाचे त्यात. मधुरी रडकुंडीस आली. सोन्याचा नूर गेला. तो नुसता अस्थिपंजर राहिला. ‘मुलाचे हाल आईला पाहवत ना!’

‘मधुरी, तू नीज. मी बसून राहतो.’
‘तू त्याला मारशील परवासारखे.’
‘मी का दुष्ट आहे? तुलाच जशी पोरांची काळजी. माझीही ती पोरे आहेत.
‘पण माझ्या पोटचे ते गोळे आहेत.’

‘बरे हो. मी निजतो. तू जप तुझ्या पिलांना.’
‘मंगा रागावू नको. मी निजू? परंतु सोन्याला त्राण नाही हो.’

त्याला नाही नीट बसता येत. चिरचि-या झाला आहे. त्याच्यावर रागावू नको हो. तू नेहमी रागावतोस असे नाही. आपणही माणसे कंटाळतो जरा. तू त्या दिवशी येथे नव्हतास. मीसुध्दा मारली एक चापट त्याला. आणि मग त्याला घट्ट पोटाशी धरिले. मंगा, तू तशीच मी हो. मी निजू?’
‘हं, नीज.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163