Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 107

‘बुधा!’
‘काय मधुरी?’
‘भेटेल का रे मंगा पुन्हा?’
‘हो भेटेल.’

‘कोठे भेटेल?’
‘आपल्या आठवणीत. तुजजवळ त्याच्या शेकडो प्रेमळ स्मृती आहेत. त्यांत त्याची भेट घे. ती टेकडी, तो तेथे मंगा आहे. या मंलांत मंगा आहे. मंगा अंतर्बाह्य भरलेला आहे. मधुरी, रडू नको.’

‘बुधा, मंगा मला सुखी करण्यासाठी गेला. मधुरीला मोत्यांनी नटवावे म्हणून गेला आणि समुद्राने माझे मोलाचे मोती गिळाले. कोण आणील ते मोती पुन्हा?’

‘मधुरी, काळाने गिळलेले मोती परत का मिळते? तू शांत हो. धीर धर. या मुलांना वाढव. मी आह. तुला मदत करीन. मला परका नको मानू. मीही तुझाच आहे. तू दूर आहेस तरी तेवढया ओलाव्याने मी जगतो. मधुरी जगात आहे तोपर्यंत मी मरता कामा नये. बुधा, खात जा. नीट जग. असे तूच ना मला सांगितलंस! मधुरी, तुझी आज्ञा मी मानिली. माझे दोन शब्द तू ऐक.’

‘बुधा, मरण मला थोडेच येणार आहे? मरायचे धैर्य तरी मला कोठे आहे? मधुरी जगेल. काळजी नको करू.’
‘मी जाऊ?’
‘जा. उशीर झाला.’

‘तुझ्याकडे मधून मधून आलो तर चालेल?’
‘ये हो बुधा.’

‘जातो मी. असे म्हणून बुधा गेला आणि मधुरी बाहेर झोपाळयावर बसली. तिचे मन हेलावत होते. मंगाच्या आठवणीत रमले होते. किती वेळ तरी ती बाहेर बसली. इतक्यात मनी जागी झाली. आई तिने हाक मारली. मधुरी एकदम घरात गेली. आहे हो मधुरी त्यांच्याकडे पहात होती. सोन्यासारखी मुले; परंतु आता कोण त्यांची काळजी घेईल? सोन्याला मजुरी करायला जावे लागेल. कोठले शिक्षण नि काय? आणि रुपल्याबद्दल मंगाच्या केवढाल्या उडया. परंतु सारे स्वप्न ठरले. तिने मुलांचे मुके घेतले. सर्वांना थोडेथोडे थोपटले आणि मनीला पोटाशी धरून ती झोपी गेली.'

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163