Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 155

‘मधुरीला हवी आहे ना? तिला जर तसे वाटत असेल तर द्या तिला. ही घ्या.’
आणि त्याने ती काढून दिली. घोंगडी अंगावर घेऊन तो पडून राहिला. रात्री त्याने घोटभर दूध घेतले. तो आता शांत होता. म्हातारी पडून राहिली. दुस-या दिवशी मधुरी फळे घेऊन आली. पाहुणा पडून होता.

‘मधुरी, ही घे गोधडी.’
‘त्याने दिली?’
‘हो.’

मधुरीने ती गोधडी घेतली. तिने नीट पाहिली. होय. तीच गोधडी होती! तिने ती हृदयापाशी धरिली.

‘आजी, मंगाचीच ही गोधडी. माझ्या मंगाची शेवटची आठवण हिच्यात भरून त्याने पाठविली असेल. सारंग गावाच्या तीरावर लाटांबरोबर ही जाईल असे त्याला वाटले असेल. लाटांनो. न्या ही गोधडी. मधुरीच्या आठवणींनी भरलेली गोधडी. ती समुद्रावर दररोज येत असेल. माझी वार्ता विचारीत असेल. तिला ही गोधडी द्या. तिला सारे सांगेल. आजी, असे का मंगा बुडता बुडता म्हणाला असेल? लाटांशी झुंजता झुंजता म्हणाला असेल? आजी, मी जाते माझ्या मंगाची ही गोधडी. परंतु मंगा कोठे आहे? गोधडी मिळाली. मंगा नाही का मिळणार? मिळेल. पुढील जन्मी तरी मिळेल.’

‘मधुरी, मंगा परत आला तर? ही गोधडी आली, ती पांघरणाराही आला तर? तर तू आता बुधाची झाली आहेस; त्याला काय वाटेल?’

‘मी त्याची समजूत घालीन. भांडू नका म्हणून सांगेन. मी दोघांची आहे असे सांगून त्यांना गप्प करीन. हळूच थापट मारीन. दोघे माझे ऐकतील. लहानपणी ऐकत. मोठेपणी का ऐकणार नाहीत? आजी, मी जाते. ही गोधडी अंगावर घेऊन पडते.’

आणि मधुरी गेली. ती गोधडी घेऊन ती गेली. आपल्या मंचकावर ती गोधडी पांघरून निजली. आत गोधडी, वरून बुधाची शाल. ती भावनांनी उचंबळली होती.

‘हे काय मधुरी! झोपलीसशी!’ बुधाने येऊन विचारले.
‘आज झोपावेसे वाटत आहे. निजू दे मला.’ ती म्हणाली.
‘अंग का दुखते? चेपू?’
‘नको. अंग, उलटे सुखावले आहे बुधा. तू जा. मला झोपू दे.'

‘झोप. मधुरी, झोप. तुला नीटशी झोप कधी येतच नाही.’
‘आज येणार आहे पण किती तरी दिवसांत अशी झोप आली नसेल. आज येणार आहे. जा तू. मुलांना इकडे येऊ देऊ नकोस.’
‘नाही येऊ देत.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163