Android app on Google Play

 

संग्रह ८९

 

माखणीचे पाणी कोणाच्या वाडया जाते

भाऊराया माझा वाक्या बिंदल्याचे तान्हे न्हाते ।

माहेरुन जाता घरी मना लागते हुरहूर

अंगणात उभे वाट पाहत माझे दीर ।

सासूबाई ग प्रेमळ मामंजी शांत मूर्ती

त्यांच्या सहवासांत सुख झाले ग किती किती ।

घागर्‍याचा नाद येई माझ्या कानी

माझ्या वन्सबाई खेळती वृंदावनी ।

उंचशा ओसरीचा केर लोटतां लोटेना

माझ्या ग मामंजीची सभा बसली उठेना ।

माझ्या माहेराला नाही कोणाचा सासुरवास

सुना लेकींच्यापरीस वागविती ।

पाऊसपाण्याची धरणीमाय वाट पाहे

तशी मला आस आहे माहेराची ।

दिवस मावळला कर्दळी आड झाला

मला माघारा न आला माहेरीचा ।

माझ्या माहेराला डोलती मोठी बाग

वाटेल ते तू माग वैनीबाई ।

माहेरी जाईन बसेन अंगणी

जशा लवती कामिनी भावजया ।

अंगणात खेळे दणदणली माझी आळी

लेकुरवाळी आली माहेराला ।

जेवण मी जेवी भाजी भाकरीचे

मायेच्या हातीचे गोड लागे ।

जेवण मी जेवी जेवण जेवते पोळीचे

पाणी माहेराचे गोड लागे ।

माझ्या माहेराला राही सदा उघडे दार

आल्या गेल्याचा पाहुणचार होतसे ।

माझ्या माहेराला नकार नाही कोणा

आला गेला पाहुणा नित्य असे ।

माझ्या माहेराची सांगू मी कीर्ति किती ?

लाज वाटे सखी कशी सांगू माझ्या ओठी ? ।

सासू-सासरा भाग्याच्या नारीला

नित माहेर अस्तुरीला ।

सासू-सासर्‍याची पुण्याई घ्यावी सूनं

पोटी फळाला नाही उणं ।

लाल पिंजरीचं कुंकू एका करंडी सासू सुना

असं दैव नाही कुणा ।

माझी सासू मला माय धडयानं तूप घेती

लेकी-सुनाला रोज देती ।

सकाळच्यापारी वाडा लोटते वासराचा

दारी पलंग सासर्‍याचा ।

सासू मालनीचा कुसवा नवसाचा

चुडा लेते मी नवसाचा

नदीच्या पल्याड माझं सासर कशी जाऊ ?

'त्येनी' हातांची केली नाऊ

थोरला माझा दीर, दीर वाडयाचा कळस

थोरली माझी जाऊ परसदारीची तुळस

भावाभावाचं भांडण जावाजावांचं एक चित्त

दीर राजसा किती सांगू नका घालू आड-भिंत

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४