Android app on Google Play

 

संग्रह ५०

 

सून भागेरथा टाक पलंग झाडुनी

बाळ परबत माजा उभा मंदिल काढूनी ।

वाकीच्या वाटनं कोण दिसतं एकलं

नाही धाडले मैनाले तोंड राघूचं सुकलं ।

सासरा पाटील सासू सुखाची चांदणी

याहीच्या पोटचा चांद डोलतो आंगनी ।

सासू पारबती सासरा थोया राजा

याहीच्या पोटचा गिन्यानी चुडा माजा ।

सासू आत्याबाई तुमचा पदर भिंगाचा

तुमच्या पदराखाली जोडा बाहिंगी रंगाचा ।

सासू आत्याबाई तुमचा पदर सोन्याचा

तुमच्या मिरीखाली जलमले क्रिष्ण हरी ।

सासू आत्याबाई तुम्ही तुळशीचं पान

तुमच्या हाताखाली सून नांदते मी न्हान ।

सासू आत्याबाई तुमच्या पदराले गाठी

पंढरीचं कुंकू पैदा केलं मह्यासाठी ।

सासू आत्याबाई तुमचं नेसनं फुलाचं

तुमच्या मांडीवरी राघू मैनाले बशाचं ।

सासू आत्याबाई पाया पडणं चांगलं

कपाळाचं कुंकू तुमचं पाऊल रंगलं ।

सासू आत्याबाई तुम्ही बाजवर बसा

मी भरते चुडा दाम वैराळाले पुसा ।

सासू आत्याबाई तुमचे सोनियाचे घोळ

तुमच्या घोळाखाली आमी परायाचं बाळ ।

सासु आत्याबाई नका बोलू सणासुदी

शेतामधी गेली मही सोनियाची मुदी ।

सासू आत्याबाई सारा संसार तुमचा

कपाळीचं कुंकू एवढा दागिना आमचा ।

.

लगीन पतरीका धाडिते लिहून

भाऊ भाचे माझे आले कळवातीन घेऊन ।

बाशिंगाला तुरा कोन खविती हावशी

माझ्या आनवाळ हरीची नवरदेवाची मावशी ।

बाशिंगाला तुरा कोन खविती गवळण

माझ्या आनवाळ हरीची नवर्‍या राघूची मावळण ।

नवर्‍याच्या बापा काय पहातू करनीला

सोन्याची मोहनमाळ घालू तुझ्या हरनीला ।

यीव्हाई ग्रहस्ता हुंडा मोजावा रोकड

बाळाच्या नवरीला घालू पैठणी कापड ।

यीव्हाई ग्रहस्ता हुंडा मोजिता चुकला

बाळराजसाचं माझ्या रुप पाहून दंग झाला ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४