Android app on Google Play

 

संग्रह २५

 

अंगडया टोपडयानं पेठ करिती झगा झगा

माझा ग बाळ तान माझा चिल्लाळ टोपीजोगा ।

कावळा कुरु कुरु त्येचा प्रचीव तुमी ऐका

बंदूजी पावईना दारी बोलल्या बाईयीका ।

हातात गोट तोडे जव्या दोव्याला नाही जागा

माझी तू बाळाबाई थोरा घरी दिली सांगा ।

हातात गोट तोडे जेवेदावे शोभा देती

लेनं तुझं गुजराती ।

माहेर मला झालं एका महिन्यात दोन

बोलल्या सया नारी अशा श्रीमंत ह्या कोन ।

सुतार कारागिरी गवंडी बसती भिंतीवरी

माझीया बंधुजीची कंठी लोळती छातीवरी ।

सुतार कारागिरी लाव तुळई तासाला

माझीया बंधुजीला करा ढिलाजी बसायला ।

माझ्या अंगणात कुणी सांडीला चुना कात

माझ्या बंधुजीचं गेलं मैतर पान खात ।

कुस्तीच्या फडावरी भल्या भल्यांच्या खाली माना

तुला बंधुजी सांगू किती विडा उचल पैलवाना ।

देवाच्या देवळात तिथ कशाची गर्दी झाली

माझीया बंधुजींनी गुंड छातीच्या वर नेली ।

लाडक्या लेकीचं नांव ठेवीलं हिरा तारा

तिला सोसना ऊनवारा ।

लाडकी म्हणूं लेक दिली सातार्‍या धरतीला

हत्ती राधाच्या वरातीला ।

लाडकी म्हणूं लेक बिजवराला ग देवूं नका

पैसा लेकीचा घेवूं नका धनी दोशाला होवूं नका ।

माया बहिणीला मागणं सारं दागीन जडावाचं

बंधुनी केली बोली गावजेवाण लाडवाचं ।

लोकाच्या लगनांत माझं धुरानं भरलं डोळं

बंधुच्या लगनांत जरी पाताळ पायघोळ ।

माहेरीच्या मळ्यात ग पुंडया ऊंसानं केली मात

माझीया बंधुजीच्या आली दौलत हातात ।

ईनाम म्हणूं गाव नाही येवढया जवाराला

आडव्या पाटाचं पाणी माझ्या माहेरच्या शिवाराला ।

सांगूनी धाडती बंधु माझ्या ग थोरल्याला

साज मागीती डोरल्याला ।

बंधु व्याही करु गेली तको भिऊंस करणीला

वीस पुतळ्या अन्‌ सरी तुझ्या घालीन हरणीला ।

पाच दुरडया रुकवत सहावी तुपाची केळी दिली

बहिण भावाची विहीण झाली ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४