Android app on Google Play

 

संग्रह ६६

 

भ्रतार बोले धरधनीन कुठं गेली

पाठीची गौळण हसत दारी आली ।

दुबळा भ्रतार म्हणू नको वेळोवेळ

पाठीचे गौळणी राज्य कर त्याचं बळं ।

लुगडं घेतलं टोप पदर लाल घडी

माझ्या बंधूनी धुंडीली पुणं सातार गंगथडी ।

चाटयाच्या दुकानात उच्‌च मोलाची ताजी घडी

माझ्या बंदवाच्या श्रीमंताच्या हाती घडी ।

तांबोळ्याचे मुली तुझा हिरवा बाजार

माझा बंधुजी विचारतो नवती केवढया हाजार ।

भाऊबीज केली, केली निम्म्या ग गावाला

माझ्या बंधवाच्या कोडं एकल्या जीवाला ।

बोळवण केलि पाचाहूनही पन्नासाची

हावश्या बंधवानं चोळी घेतली जीन्नसाची ।

भाऊयाबीज केली केलीया वरल्या आळी

हावश्या बंधवाला जेवू घातलं संध्याकाळी ।

भरल्या बाजारात चोळी घेतली गंदापात

आली मनाला टाक हात ।

लग्नाची लग्नतीथ आधी नवरीच्या मामाला

सांगते भाऊराया तुझी आगत आम्हाला ।

डाग दागीन्यांनी मधी भरली कढई

सोन्याच्या सरीसाठी मामा करतो लढाई ।

साळीच्या भाताची मोठी आवड देवाला

साळीच्या भातासाठी जाती जनीच्या गावाला ।

एका मागं एक नका जाऊ बाप लेक

बापाच्या परीस आईचं मोठं सुख ।

आपलं तुपलं कसं लावलं देवानं

बहिणीचं बाळ कडेभर घेतलं भावानं ।

जीव माझा गेला बाप रायाच्या मांडीवरी

पिवळा पिंताबर टाकीते तोंडावरी ।

वाटेनं चालला कोण आखूड बाहीचा

सांगते भाऊराया खरा रुपया चांदीचा ।

वाटच्या वाटसरा वाट कशाला पुसतो

काय सांगू बाई हात वैराचा दिसतो ।

वाटच्या ग वाटसरा अंगावर आला नीट

भाऊरायाच्या नावासाठी कळविली मी वाट ।

आईवरी शिवी नको देऊ आरबटा

डोंगरी ग सागरगोटा मला बीदोबंदी भाटा ।

येडा ग माझा जीव उगच वार्‍यावानी

बंधु वाटतो आल्यावानी ।

बंधुजी पावयीना शेजी म्हणती कोण राजा

हिरवा मंदील तुरा ताजा ।

बंधुजीला पावण्याला काय करावं जेवायला

तूप भिनू दे शेवायाला ।

उनाच्या रक्कामंदी रक्त कुणाचं धावा घेत

बहिणी कारणं भाऊ येत ।

दिवस मावळला दिवसापाई माझं कायी

बंधू येण्याचि वाट हाई ।

चांगुल तुझं पण किती घालू नजरेत

माझा बंधुराया उभा प्रभुजी बाजारात ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४