Android app on Google Play

 

संग्रह ८३

 

येईन माहेराला बसाया टाकीन चवळं

भाचे मांडीवर बंधू बसले जवळ ।

सरलं दळानं निधळानं मोतीयाचं

अवघ्या गोतात ऊंच नांव पतियाचं ।

जातं वढूं वढूं माझ्या बाह्या लोखंडाच्या

आईनं दिल्या गुटी जाईफळ येखांडाच्या ।

जातं वढूं वढूं माझी तळांत पिवळी

आईनं दिली गुटी केली लवगांची गरदी ।

जातं वढायला नको करु कुचराई

आई तुजं दूध मी पेलें चतुराई ।

जातं कां ओढावं चावरीच्या बैलावानी

आईच्या दूधाला नाही पडलं धारवानी ।

जातं कां ओढावं नखाबोटाच्या अगरी

आई तुझं दुध पिले मधाच्या घागरी ।

जातं कुरुंदाचं याला खुंटा चकमकी

चल माझे मैना आपुन दळूं माललेकी ।

जातं कुरूंदाचं याला खुंटा आवळीचा

मैनाचा माझ्या वर गळा सावळीचा ।

सरलं दळण तोंडीं ठेवीलं झांकण

बंधु तुझ्या वाडया चंद्रसूर्याचं राखण ।

भावजय नारी माझ्या पायावरुन गेली

बंधवानं माझ्या कोन्या आवकाळ्याची केली ।

भावजय नारी माझं पाय धुऊन पाणी प्याली

बंधवानं माझ्या कोन्या असिलाची केली ।

भावजय नारी तुझा पलंग पारुसा

तुझ्या पलंगावरी माझा कलीजा आरसा ।

भावजय नारी तुला झोप आली कशी

शिणला माझा बंधू पाणी मागं आईपाशी ।

भावजय नारी लाव कुंकवाचं बोट

भरल्या सभेत चुडा तुझा उजवाट ।

भावजय नारी लाव कुंकवाची चिरी

भरल्या सभेत भाऊ माझा शिरीहरी ।

सरल दळान सरलं म्हणूं नाही

सासर माहेर भरलं आहे सई ।

सरलं दळान सुपा व्हई पलीकडं

सासरी माहेरी आऊक मागं दोहीकडं ।

लिंबाच्या लिंबोळ्या लिंबाखाली पसरल्या

बंधूला झाल्या लेकी आम्ही बहिणी विसरल्या ।

सासरी जाते कोणाची लाडकी लेक

सांगत्यें बाळा माझ्या घाल घोडयावरी लेप ।

बाप म्हणे लेकी माझी हरबर्‍याची डाळ

जाशील परघरां होईल तुझी राळ ।

बाप म्हणे लेकी माझी तांब्याची परात

जाशील परघरां सुनं लागेल घरात ।

घाटावरला सोयरा घाट उतरुन खाली आला

बाईचं माझ्या रुप पाहून दंग झाला ।

काळी चंद्रकळा ईच्या पदरी रामबाण

सांगते सईला नेस तुला माझी आण ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४