Android app on Google Play

 

संग्रह ६

 

सासरी जाताना पाय टाकावा जपून

मान सासूचा राखून ।

जोडव्याचा पाय हळू टाकावा वैनीबाई

पाची पांडव माझे भाई ओटीवरी ।

नारीचं हासणं कोण्या प्रकाराचं

पाणी जाईल भ्रताराचं वैनीबाई ।

रागीट ग लेक भूक म्हणूनी नीजली

नाही साखर भिजली दूधामध्ये ।

सासरी जाती लेक शिकेकाईला आला कढ

नको रडूस वेणी सोड उषाताई ।

भ्रताराचा राग जसा इस्त्याचा इंगूळ

त्यांची मर्जी सांभाळ, सोनुताई ।

येसुबांदाच्या एक काडया कोटाच्या पाकीटात

बंधुजीला दृष्ट झाली पुण्याच्या नाटकात ।

अंतरीचं गुज सांगू नकोस कोणापाशी

यील वाकड एक दिवशी सोनुताई ।

सासरी जाते लेक पाणी लागल डगरीला

देती निरोप गडणीला ।

सासरी जाते लेक घोड बांधल लिंबूणीला

ऊन लागल चांदणीला ।

सासरी जाते लेक, लेक बघती मागपुढ

जीव गुंतला आईकडं ।

सासरी जाते लेक घोडं लागलं माळावरी

लिंबू फुटलं गालावरी ।

सासरी जाते लेक, लेकी लाडकी होऊ नको

हिरवी डाळिंब तोडू नको ।

सासरी जाते लेक कुणाची अनीवार

हाती सोन्याचे बिलवर ।

पहिल्यांदा गरभीण कथ पुशितो आड भिंती

तुला महिने झाले किती ।

पहिल्यांदा गरभीण तुझे डोहाळे कशाचे

चिन्ह दिसले लेकाचे ।

पहिल्यांदा गरभीण डोहाळे लागले जिन्नसाचे

झाड डोंगरी फणसाचे ।

पहिल्यांदा गरभीण तुझ्या न्यारीला झाली रात

तिला आणा ग मिरवीत ।

पहिल्यांदा गरभीण लिंब नारळी तुझ पोट

हिरव्या चोळीला जरीकाठ ।

पहिल्यांदा गरभीण तुझे डोहाळे अवघड

चल माझ्या तू गावाकडं ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४