Android app on Google Play

 

संग्रह ५७

 

काय सांगू बाई - मह्या माहेरचा ठसा

भावा आधी बोले भासा - आत्याबाई खाली बसा ।

पिकल्या पानाची - पोटारी झाली रिती

बापाजीची भैन - आत्याबाई आली व्हती ।

सेताच्या बांधाला - कोण घेते मेळवण

बापाजीची भैन - आत्याबाई गवळण ।

कुरूळ्या केसाची - मला नाही ये णी येत

सुगरण तुझी आत ।

देसाई महादेव - मायबाई ग पार्वती

भाई राजस ग माझे - पुढे नंदी शोभा देती ।

हरळीची मुळी - जमीनीला सदासुखी

भाऊ राजसा रे माझ्या - तशी तुझी देशमुखी ।

समस्त सोयरा - ढवळ्या ऊसाचा पाचट

पाठीचा बंधव - नाही करणीला हटत ।

गावोगावचे पाटील - हायेत मगरमस्त

भाई राजस ग महे - पंडित जबरदस्त ।

रस्त्यानं चालले - पंडित डौलत

बंधु देखल्यानं - मव्हं काळीज खुलतं ।

चार भाऊ मव्हे - दगडाच्या चार भिंती

नाना या बख्याला - चवकटीला तेज किती ।

बहीण भावंड - एका भाकरीचा काला

तुहा मव्हा जल्म - एका समिंद्रात झाला ।

पुतळ्याची माळ - काढून ठुली ग खुंटीला

पाठीचा भाऊ मव्हा - नवा ताईत गाठीला ।

वडील भाऊ मव्हा - सर्व्या वाडयाचा नाईक

भाऊच्या ग मह्या - गळां सोन्याचे ताईत ।

बांगडया भरीते - बाई पिवळ्या ताराच्या

बंधवाच्या मह्या - बहिणी मन्सबदाराच्या ।

साळीच्या भाताची - वाफ चाळली दुहेरी

भाऊची ग मह्या - टांगेवाल्याची न्याहारी ।

मशीला मेळवण - खडीसाखरेचे खडे

कानी चवकडे - दादा महे दूध काढे ।

बारा बयलाची - कशी असामी नेटकी

भाऊनं ग मह्या - बैल सोडिले बाटकी ।

झाली साई सांज - दिवा वसरी बाईला

रंगीला दादा मव्हा - सोडी वासरं गाईला ।

मारोतीच्या देवळात - कोण सांगतो पुराण

भाऊचा ग मह्या - गळा सारंगी परमानं ।

दुकानाच्या पुढे - कंदील जळती ग दोन

बंधु दयाळाच्या - दुकानी कारकून ।

पिकल्या पानाचा - ईडा कचेरी जायाचा

पाठीचा मव्हा बंधु - नवा वकील व्हायाचा ।

आईबापाच्या पोटी - पुत्र जल्मला सोनं

बंधु दयाळाचं - बहु मर्जीचं बोलणं ।

सांगून धाडिते - मह्या माणिक मोत्याला

भाऊचं बसणं - पाठ लाऊन जोत्याला ।

बारा हे ग बैल - तेराव्वं आहे घोडं

भाऊ बंधवाला माझ्या - भारी संपत्तीचं येड ।

घोडयाचा बसणार - सेताला गेला पायी

भाऊ बंधवाला मह्या - संपत्तीचा गर्व नाही ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४