Android app on Google Play

 

संग्रह ९

 

माझ्या ग माहेरी मळ्यात लावला भुंडा ऊस

पिता माझा तो दौलत आल्या गेल्याला पाजी रस ।

माझ्या माहेरी ऊसाची ऊस सरी पानमळ्याची पायरी

पित्या माझ्याच्या जिवावरी दुनिया दिसती दुहेरी ।

माहेरी ग गेली मळ्यात आंबाडा लुकलूक

माय लेकींची शीण एक ।

माय माहेरी विचारी डोळं कशाच्या जिनसाचं

झाड डोंगरी फनसाचं ।

माहेरी ग गेली, डोळं लागलं असं कसम

माय मोजूनी धरी मासं ।

माझ्या ग माहेरी, पुढच्या सोप्याला हुती दाटी

माझ्या बंधूजीच्या कलेक्टर येती भेटी ।

माहेरी ग गेले म्हणू माझं लक्ष कुणीकडं

ताईता बंधूजीच्या हिरीकडं, चाफा चंदन दुईकडं ।

माझ्या ग माहेराचं, छत्री खाईन कोन येतं

बयाचं माझ्या बाळ, हिरा माणिक ढाळ देतो ।

माहेरी गेली, बंधूजी घेतो चोळी भावज गुजर विनी दोरा

बंधूच्या जिवावरी काय चांदनी तुझा तोरा ।

माहेर करता, उंच दुकानी जाऊ नका चोळी उगाक घेऊ नका

नंदा दिल्यात्या थोर लेका ।

माहेरा करता, पिता शिष्याच्या दुकानी भोळा राजा

उंच घडीला हात माझा ।

माहेर केलं, सया इचारित्या चोळी लुगडं भराचं

माझ्या ग बंधूजीचं नाव हाय हंबीराचं ।

सासर्‍याला जाती, गाडी भरली किराण्यानं

माझी तू लाडीबाई बंधू लुटीला इलाजानं ।

सासर्‍याला जाती घोडं लागलं चढणीला

हाक मारिती गडणीला, चोळी राहिली वळणीला ।

माझ्या ग माहेरी पाताळ वाळतं परसदारी

पिता माझ्या त्या दौलताला नाव शोभतं कारभारी ।

माहेर केलं म्हणू पातळाची घडी तळहाताएवढी

पिता माझ्या त्या दौलताची हावस मनाची केवढी ।

वैराळ भरी चुडा या ग बायांनो कालाकिता

पिता माझ्याच्या जिवावरी राजवरकीची काय कथा ।

वैराळ भरी चुडा तुला मोलाची काय चिंता

ताईता बंधू माझा धनी जामीन दिला होता ।

सासरी जाय कन्या, माता इच्यारी का ग लेकी आवघड

शेजी त्या बोलत्याती बाया तुझं मन किती भाबडं ।

माहेर गावाच्या पारावरी, सभा कशाला जमली

हावशा बंधूजींनी हिरव्या शालूसाठी बनारसी तार केली ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४