Android app on Google Play

 

संग्रह ३०

 

बहिणीला बघू आले तट्‌टयाच्या गाडीतून

दावा हंजीर शेल्यातून ।

पिकलं म्हणू बाई जन बोलती दिवानात

घाला बुचाड लवणात ।

रुसला भरतार कोच्या रीतीन समजावा

बहिणीला सांगयीती त्याच्या आडवा गोपा द्यावा ।

रुसला भ्रतार जसा भिलीनीवरला नाग

बया गौळण सांगती त्येच्या परमानं तूबी वाग ।

रुसला भरतार उशाला तलवार

बाई म्या हासूनी केला गार ।

सकाबीळच्या पार्‍या शेणापाण्यात माझा हात

सर्गी गेलेल्या सासर्‍याचं हाईती बैल गोठयायात ।

माळीण सादविती घ्या ग पुण्याची पिवळी माती

भावज गुजर सारविती रंगमहालाच्या आडभिंती ।

बहिण

आमी ग चौघी भैनी चारी गावच्या खारका

मैना ग माझी सरु मधी नांदती द्वारका ।

आमी ग चौघी भैनी चारी गावाचे कळस

मैना ग माझी सरु मधी नांदती तुळस ।

निरोप मी का धाडी माझा निरोप जाऊ राहू

मैना ग माझे सरु आडवळणी तुज गावू ।

काळी ग चंद्रकाळा एका धुण्यानं झाली बोळा

माझ्या ग बंदवानं रुपये दिले साडे सोळा ।

सासू

सासू आत्याबाई हात जोडीते तुम्हाला

दिवाळीचं मूळ नका परतवू रामाला ।

सासू आत्याबाई हात जोडीते बसूनी

दिवाळीचं मूळ राम चालले रुसूनी ।

सासू आत्याबाई सोनीयाच्या तुमच्या मिर्‍या

जलमाला जावो आमच्या कुंकवाच्या चिर्‍या ।

सासू आत्याबाई सोनियाचे तुमचे गोट

जलमाला जावो आमचे कुंकवाचे बोट ।

नवरा

गावाला गेल्या कुण्या असं कसं येणं जाणं

सुकूनी एवढे गेले माझ्या रतीबाचे पान ।

गावाला गेल्या कुण्या किती सांगू मी धीट

दारामधी बाई उभी अवचित झाली भेट ।

झाल्या ग तिन्हीसांजा दिवे लाव ओसरीला

भ्रतार माझ्या राया सोडा वासरु गाईला ।

झाल्या तिन्हीसांजा दिवे लावू मी कुठं कुठं

माझ्या ग भ्रताराचे चिरेबंदी बाई गोठं ।

कचेरीच्या ग पुढं हिरवा कंदील जळतो

भ्रतार माझा राया एवढा वकील बोलतो ।

जाऊ ग माझे बाई पलंग काढ ग झाडूनी

भ्रतार माझा राया उभा मंदील काढूनी ।

भावजये ग बाई तुझा पलंग पारुसा

भ्रतार माझा उभा हाती रुमाल आरसा ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४