Android app on Google Play

 

संग्रह ४४

 

कंत बोलताती का ग राणी तू गोरी मोरी

माहेराचं सुख माझ्या वीसर जीवावरी ।

रानी बी भर्ताराचा असला उबा दावा

लक्ष्मीबाई बोल इथं उगीच आल्ये देवा ।

लेकाचं भरतार माझ्या अंगणीचा केर

आपला भरतार सिरीकिस्नाचा अवतार ।

शेजीचा भरतार दारातल्या केरावानी

आपला भरतार चाफा फुलला शेजवरी ।

माझ्या माहेरी ग किस्नदेवाची द्वारका

माझ्या त्या भावजया मेळा गौळणीसारखा ।

सासरी जाते लेक हाती भरलाया चुडा

जावई बापू माझा खडीसाखरचा खडा ।

लेकीच्या आईला नका म्हणू नाचारीण

मोत्यापवळ्यांची जवारीण ।

शेजी ती घाली पानी नाही भिजली माझी वेणी

बया ती घाली पानी न्हाणी वाजती वडयावाणी ।

काशी म्हणू काशीम काशी कुण्या खंडामंदी

बया अखंड तोंडामंदी ।

जोवर आईबाप लेकी तंवर तुझी उडी

झाली पुनव पाठमोरी मग चांदाला लागं घडी ।

पाची पक्वान्नांचं ताट आत सोजिची पाखरं

यीन यीवायी झाली ऐका मातेची लेकरं ।

उन्हाळ्याचं ऊन ऊन लागतं माझ्या जीवा

माझ्या वाणिच्या बाळा छत्री उघड सदाशिवा ।

उन्हाळ्याचं ऊन भाजी मिळेना घोलण्याला

माझ्या बंधूच्या मळ्यामंदी आला हरभरा सोलाण्याला ।

आला बंधूजी पावणा दुरडी येळते शेवायाची

माझ्या बंधुजीला वड माघारी जायाची ।

माऊलीची माया जसं तकलाचं पाणी

घाली मंडळ घारीवाणी ।

माऊली परास पिता मोठा उपकारी

दुनिया दावली त्यांनी सारी ।

बंधुजी पावणा न्हाई वरण भाकरीचा

करीते पुलाव साखरेचा ।

सागली पेठेमधी कोण बोलत किनी किनी

माझ्या हावशा बंधूजींनी दिली कचेरी हलवूनी ।

गावाला गेले म्हणू माझ्या गळ्याचा गळमणी

हावशा भ्रतार बाई माज्या कुंकवाचा धनी ।

सासर हो ग कसं नको सांगूस दारोदारी

कपाळीचं कुंकू नाही मिळत वारोवारी ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४