Android app on Google Play

 

संग्रह १८

 

पंढरीची बाई कुंकू मी ग एकटी कशी लेवू

यक्षदेवी पद्‌मावती आधी तिलाच मान देवू ।

पंढरीचं कुंकू मला महिन्याला लागी शेर

जावा नंदाचं माजं घर ।

सरलं दळयानू माज्या सुपात येडी गंगा

द्रुपति वव्या गाती तुला पिरतीच्या पांडुरंगा ।

चवघी आम्ही जावा पाचवी माझी सासू

नंद कामीनी मदी बस माज्या चुडयाला शोभा दिस ।

माझ्या ग अंगणात कुनी सांडीला दहीभात

माजा तो बाळराज बाळ जेवीला रघुनाथ ।

सदरी सोर्‍यामंदी नारुशंकर तांब्या लोळे

सावळा बाळराज नातू जावळीचा खेळे ।

शेजी तू आईबाई तुजा संभाळ सोनचाफा

माजा अवकाळ बाळराज बाई मोडील त्येचा चाफा ।

बाळ चालतं रांगयीतं बाळ धरीतं धोतराला

माज्या त्या बंधुजीला कन्या सोबती चातुराला ।

लुगडयाची घडी बाई यीना ग माझ्या मना

पित्या माज्या दवलता बापा नेसू दे तुज्या सुना ।

लुगडयाची ग घडी दोनी पदर रामसीता

घडी घालतो माझा पिता नेस म्हनीती माझी माता ।

लुगडयाची ग घडी म्या का टाकीली बाकावरी

माजा रुसवा बापावरी ।

काळी ती चंद्रकळा दोनी पदर रेशमाचे

माज्या ग बाळकाचे चाटी मैतर निपानीचे ।

काळी ती चंद्रकळा दोनी पदर सारयीक

हौशा कांताची पारयीक ।

भरील्या बाजारात बंदु ओळखी पैल्या तोंडी

हाती छतरी पिवळी दांडी ।

भरल्या बाजारात चोळी फुटानं मला दीती

बयाच्या माज्या बाळा तुला गोटानं दावू किती ।

बारिक बांगडी बारा आन्यानं लेती जोडी

बंदु हसत चंची सोडी ।

बारीक बांगडी मला भरुसी वाटली

हौवश्या भ्रतारानं तार पुन्याला पाटवीली ।

बारिक बांगडी गोर्‍या हातात चमक्या मारी

माजा तो बाळराज केस कुरळ मागं सारी ।

माळ्याच्या मळ्यामंदी माळी मळ्यात येऊ दीना

माजा तो बाळराज फुलं जाईला राहू दीना ।

सोन्याची अंगठी ग अंगठी कशानं झिजयिली

पित्या माझ्या त्या गुजरानं रास गव्हाची मोजीयीली ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४