Android app on Google Play

 

संग्रह २७

 

जोडीली मायबहिण घर तुझं वरल्या आळी

पाव गुजाला संध्याकाळी ।

तुझा माझा भाऊपणा जन आणील डोळ्यांत

गुजाचा करु झाडा चल माझ्या तूं मळ्यांत ।

तुझा माझा भाऊपणा जात मैनेची वाईली

एका ताटात जेवण्याची हौस मनात राहिली ।

सासरवासिनीची ती का मजला येती मया

देवानं मला दिली तुझ्यासारखी अनूसया ।

सासर्‍याला जाती तुझा बामनी अवतार

घोडं धरलेला भ्रतार ।

सासर्‍याला जाती तुझा बामनी सजावजा

जेण पासोडी संगं ने जा ।

सासर्‍याला जाते पुढे बंधुजी मागे पिता

आहे भाग्याची माझी सीता ।

समोरल्या सोप्यां तिला हलकडी प्रकारची

माझी ती भैनाबाई राणी लाडकी भ्रताराची ।

बारीक बांगडी गोर्‍या हाताला चमक्या देती

शरदीनी भैनाबाई हौशाकंताची राणी लेती ।

थोरल्या घरची सून वाडयाबाहेर कशी जाऊं

चुडया माझ्या राजसाचं इष्ट मैतर सारं गांवू ।

सरज्याची नथ नथ अखूड दांडया मधी

बंधु सोनार वाडयामधी ।

सरज्याची नथ, नथ आखूड तिचा दांडा

भावज गुजरीच्या माझ्या नथ शोभती गोर्‍या तोंडा ।

पाची पक्क्वान्नाचं ताट बटाटयाची मी करते भाजी

माझ्या बंधूच्या भोजनाला शिरापुरी मी करते ताजी ।

शेजारणीबाई ऊसनं द्यावं लाडू

माझ्या बंधूच्या भोजनाला अतां कवाशा कळ्या पाडूं ।

माझा ग भाऊराया वाटे सर्वांना हवा हवा

आहे मथुरेचा खवा ।

माझा भाऊराया मनी मी आठवीन

पोटात साठवीन रात्रंदीन ।

हितगूज बोलत चंद्र ढगाच्या आड गेला

पित्या माझ्या दौलताचा नाही गुजाचा झाडा झाला ।

बाराही वर्ष झाली बहिण भावाच्या माहेराला

सावळ्या बंधूराया तुझं माहेर तुझं तुला ।

मला घेतलं लुगडं साडेवीसाचं हिरवंगार

बंधु माझ्या त्या चतुरानी केलं माहेर डौलदार ।

लुगडयाची घडी, घडी पहाते मी दिव्याज्योती

हौशा बंधूला विचारती आंत जरीच्या काडया किती ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४