Android app on Google Play

 

संग्रह २३

 

बंधूजी पावईना काई करुं मी जुंदळ्याचं

बंधू हौशाच्या भोजनाला ताट भरती आंबुळ्याचं ।

ज्याला ग न्हाई भैन त्याचं जेवण हिरीवरी

बंधू माझ्या त्या हावशाला तूप वाढीती खिरीवरी ।

ज्याला नाही भैन त्याच्या पदरी चाराचुरा

बंधू माझ्या हावशाला करते जेवन तालीवारा ।

बंदूजी पावईना खुंटी सोप्याची नटईली

बंदू माज्याला देखितांना मला हुषारी वाटईली ।

बसाय बसकर पाट टाकिती ज्येला तेला

बंधु माझ्या त्या हावशाला खुर्ची बसाइ वकिलाला ।

बसाई बसकर ज्यान जमकाना टाकिईती

हावशा माझ्या बंधू बंदुयीबाई दोन्ही नाती ।

बसाया बसकर टाकी ज्येनाबीवर गादी

हावशा माझ्या बंधू खास यीवाया बस मंदी ।

बंधूजी पावईना म्यां का देकीला अंगणात

झारी बुडवीली रांजनात दिली बंदूच्या तळातात ।

जिरसाळीचा करती भात येळ लौंगाची करते शाक

वनगाईचं वर तूप ज्यान जमकाना ढेलजंत ।

बंदूजी पावईना गेला मातला सांगईत

भैन असावी नशिबात केली वहिनीनं चालरीत ।

उन्हाच्या रखामंदी बाईशिकल कुणायाची

बंदू माझ्या त्या हावशानं दिली दवड उनायाची ।

उन्हाच्या रखामंदी टांगा कुणाचा धावा घेतो

भैनी कारणं भाऊ येतो बंदू राया ।

बंदूजी पावईना आला आंब्याच्या दिसामंदी

बंधु माझ्या त्या हावशाला तूप वाढिते रसामंदी ।

चुलत भावा नको येऊसा येगईळ

सरदार माझ बंदू एका राशीचं जुंदईळ ।

चुलत भावईंडं मला चुलत वाटईना

हिरी शेजारी पानमळा त्येचा गारवा तुटईना ।

बंदूजी घेतो चोळी भावज गुजरी खुशालीत

भावज गुजईरी तुझ्या माहेरी चालरीत ।

बंदूजी घेतो चोळी भावज गुजरी माझी बोल

चोळी हालकी घेऊ नका दिली नणदं थोर लोका ।

गार साऊली बघूईनी म्याका उतबीरीलं वज्जं

भावज गुजरी किती सांगू मला ईसाव्या धर तुझं ।

थोरलं माझं घर हंडया झुंबरं लोंबत्याती

सासूबाईचं बाळराज धनी वाडयाला शोभत्याती ।

थोरलं माझं घर चिरेबंदीया त्येला जोतं

ऊंच पायरी तोंड धूती पाणी अंजीबीराला जातं ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४