Android app on Google Play

 

संग्रह ३

 

लेण्याबीमंदी लेनं अहेव नारीला हिरवा चुडा

कताच्या जिवावरी आल्यागेल्यांनी भरला वाडा ।

माहेरच्या वाटं सुरुची झाडं लावू

चतुर माझा बंधू गूज बोलत दोघं जाऊ ।

फुलला शेतमळा उभं शिवार डोलत

भरल्या संसारात लक्षुमी बोलत ।

इमाना परमान झालं बंधुच्या अंगणात

हातात दिला हात लाख माणसं मांडवात ।

बंधुचं लगीन मला कळलं बाजारात

मोत्याच्या मंडवळ्या मी गं बांधते पदरात ।

गाडी ग घुंगराची घेऊन बंधु आला

आगळ्या मायेनं जीव बहिणीचा वेडा झाला ।

बंधुजी पावना माझ्या घरी जिन खोगीर दिसे दारी

हावश्या बंधु माझा झाली घाई माझ्या घरी ।

जोडवी झिनकार कोणा नारीची वाजल्यात

माझ्या बाळ्याची बैल खिल्लारी भुजल्यात ।

शिवेच्या शेताईला कोणी पेरीला शाळू गहू

नटव्या माझा भाऊ जोडी बैलांची भाऊ भाऊ ।

पिकलं माझं शेत जन बोलीती चावडीला

चंग लाववावा वडीलाला ।

पिकलं माझं शेत जन बोलीती दिवाणात

लावलं बुचाडं लवणात ।

पिकलं माझं शेत जन बोलीती दिवाणात

नदी वाहीली मंदानात ।

लक्ष्मी आई आली बैलाच्या आडूयीन

माझ्या तू बाळाई धर कासरा वडूयीन ।

लक्ष्मी आई आली सोप्या येईना लाजवंती

माझ्या बैलाचे गळ्यात घुंगूर वाजल्याती ।

दुधणी गावामधी म्हणू दुधोबाची गाणी

लक्ष्मी आई आली बाळासंगट पावयीनी ।

लक्ष्मी आई आली राहिली सोप्याच्या कडयावरी

तिची नदर गोठयावरी ।

लक्ष्मी आई आली माझ्या शेताच्या बांधावरी

हात देऊन येत घरी ।

लक्ष्मी आई आली माझ्या शेताचा बांधा चढ

माझ्या बाळराजा टाक गोफण पाया पड ।

जाल्या ईसवरा तिळा तांदळाचा घास

माझ्या प्रेमयाचा नवरा मोतियाचा घोस ।

मांडवाच्या दारी हळदीबाईचा पाट गेला

माझ्या प्रेमाचा नवर्‍या मुलीचा बाप न्हाला ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४