Android app on Google Play

 

संग्रह १

 

एवढया उन्हाच्या रकामंदी ऊन लागीतं रकारका

ताईता बंधु माझा आला विल्लास पाठीराखा ।

सांगली शहरामंदी नवं इंजान जोनपाटा

वाजतो खटाखटा त्यात बंधूचा निम्मा वाटा ।

पंढरीच्या वाटं तुळशी आल्यात हुरडयाला

सोन्याच्या गोफणीन विठु हाणीतो भोरण्याला ।

पंढरपूरामधी उंच दुकान अत्तराचं

राज्य अखंड भ्रताराचं ।

पिताजी पितांबर बया गौळण वाहती गंगा

ताईता बंधु माज्या चल तीर्थाला पांडुरंगा ।

पंढरीला जातो भैन भावंड आम्ही दोघं

बंधु माज्याला किती सांगू तीर्थ घडेल मनाजोगं ।

पालख पाळयिना तू का हालीव तुळसीबाई

पोटीची माजी बाळ नव्हं ती मैना हाई ।

सावित्री भावजयी खाली बसूनी कुंकू लाव

सत्यवान बंधुजी ग साता नवसाचा माझा भाऊ ।

सावित्री भावजयी तू ग भाग्याची साजणी

सत्यवान बंधूसाठी करी देवाची विनवणी ।

समोबीरच्या सोप्या सासूबाईंची पावईल

तुमच्या पोटीचं रत्‍नदेव रत्‍न चुकून धावईल ।

थोरल माझं घर पुढ पायरी मोरायाची

करणी हावशा दिरायाची ।

धाकले दीर बाई मला पाठच्या भावावानी

कत दिरायाची जोडी रामलक्ष्मुनावानी ।

पंढबीरीच कुंकू मला महिन्याला लागे शेर

जावा ननंदाचं माझ घर ।

पांढरी माझी चोळी दशी बळीच्या पक्क्वानी

धुंडीली पेट उनाच्या रकामंदी हावशा भ्रतारांनी ।

तोडला चंदन वाचा जाईना कुटका कुटका

हावशा चुडराज तुमच्या गुणाचा मला चटका ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४