Android app on Google Play

 

संग्रह २०

 

जिवाला भारी जड बाई म्या हुंबर्‍या दिलं ऊसं

गौळणी माजी बया तुला कळालं न्हाई कसं ।

जिवाला भारी जड पाय ठरना जमिनीला

बया माझ्या त्या मालनीला कसं कळालं हरनीला ।

थोरल्या जात्याचं ग नाव ठेवीलं हत्तीरथी

बया माझ्या मालनीच्या सुना दळील्या भागीरथी ।

बया बी म्हनू बया बया तोंडाला येती ग्वाड

बया मनूबीक्याचं झाड ।

पारवं घुमत्याती पित्या माज्याच्या माडीचं

पाटचं दळानं ग भावज गुजर लाडीचं ।

पान्याला जाती नार, नार हिकडं कुनीकडं

चल बंदूच्या हिरीकडं चाफा चंदन दुहीकडं ।

पान्याला जाती नार, नार कावरी बावयीरी

बंदु ऊसाच्या वावयीरी ।

पानंबी खातावन्या तुझ्या रंगीला दातदाडा

ताईता बंदु माजा चंद्र वाडयात उगवला ।

साकबीरीचा लाडू बाई मी भुईला कशी फोडूं

बारा वर्षाची गडयीन एका शब्दाला कशी तोडूं ।

गाईचा गाईराखा गवळ्या येशीत झाली दाटी

ताईता बंदु माज्या तोड चंदन सोप्यासाठी ।

सरगीच्या देवा तुजं एवड काय केलं

चुलता माजा पंडीयीत झाड गुजाचं माजं नेलं ।

सासर्‍या जाती भैना वाट लागली कुसळयाची

माजी त्या भैनाची ग बोटं नाजूक मुसळ्याची ।

पायाबी पडूं आली पड हितच अंगनात

ताईता बंदु माजा हिरा झळकीतो बिल्वरात ।

मारक्या बैलाला ग सारं भेतया माजं गाव

ताईता बदुं माज्या धन्या लाडक्या दावं लाव ।

वळवाच्या पावसात ईज झालीया कावयीरी

बंदु माझ्याच्या शेतात ग कुरी झालीया न्हवयीरी ।

थोरल्या जात्याची ग म्या ग केलीया भिंगरीटी

बयाचं पेली दूध माज्या खेळतं मनगटी ।

वाट ग वरली हीर चाक करीत भिरीभिरी

नटवा बंदु माजा मनमोहन मोटवरी ।

नेनता मुराळी ग येतो वाटेनं खेळयीत

राघु मैना बोलती जरीपटका लोळवीत ।

हावस मला भारी बंदुसगट जेवायाची

आजी माजी ती गवळण दुरडी येळीती सेवायाची ।

मावळण भाच्यायाचा गेला झगडा गंगवरी

तानं माझं बाळराज चेंडू फेकितो मामावरी ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४