Android app on Google Play

 

संग्रह २४

 

धाकलं माझं घर माझं आंगण फेराचं

बाळ खेळतं थोराचं ।

धाकलं माझं घर हंडयाभांडयाचा पसाबीरा

धनी हावशाला किती सांगू वाडा बांदावा दुसईरा ।

वाटबीवैला वाडा वाडा कुणाचा टोलेजंग

कांत माझ्या ग हावशाचा पुढं गिलावा मागं रंग ।

वाटबीबईला वाडा वाडा कुणा या वाण्यायाचा

कांता माझ्या त्या हावशाचा दारी हावद पाण्यायाचा ।

जाऊ गुजरीचं बाळ माझ्या बाळाच्या बरोबरी

मी कां सायास उतरीती एक लिंबू दोघावरी ।

साखबीरचं लाडू दुधा तुपाच्या संगतीचं

माझं ते बाळराज हैती राजाच्या पंगतीचं ।

साखबीरचं लाडू देती बांदून थोडं थोडं

बाळा माझ्याला किती सांगू भूक लागल तीत सोड ।

किती मी हाका मारू गावंदरीच्या नांगर्‍याला

बंदू माझ्या त्या हावशाला माझ्या संभाळ आगल्याला ।

बारा बैलाचा नांगूइर त्योका हारीबीटीच्या पडी

बंदू माझ्या त्या हावशाचं बारा बईल घरच गडी ।

बारा बैलाचा नांगूईर ताशी लावूनी उभा केला

माझा बंदूजी हावईशा माझा आगल्या कुठं गेला ।

बंदू माझ्यानं केली हौस बारा बैलांच्या जीवावरी

माझ्या त्या बंदूजीनं ऐन लावली धांववरी ।

माझ्या बंदूच्या पाटावरी नार सुंदर धुनं धुती

बंदू माज्याला विचारती तुला हाईत बहिनी किती

बंदूजी माझा बोल भैन एकली भागीरती ।

वाटबीवईला मळा आल्यागेल्याला मुकत्यार

बंदू माज्याला म्हणीत्यात धनी शेताचा समींदर ।

दोपाबीईर झाली माझ्या कुणब्याच्या जेवणाला

बदू माझ्या त्या हावशाचं शेत शिवच्या लवणाला ।

जेवबीनाची पाटी माझ्या कपाळी आला घाम

बंदू माझ्या त्या हावशाची शेत शिवची हाईती लांब ।

सासर्‍याला जाती भैना संगं दुरडी साखरची

लेक न्हवं ती नाचार्‍याची सून हाई ती पाटलाची ।

बया मालन विचारती बाई सासरवस कसा

बया मालनी किती सांगूं चित्ताकाचा फासा काढूनी दावूं कसा ।

सोनंबी झालं सस्त ह्या का चांदीचा काय भाव

माझं ते बाळराज कडी तोडयाचं बाजीराव ।

सोनंबी झालं सस्त चांदी कशानं म्हागयीली

कडी नी करदोर्‍याची मला आगत लागयीली ।

हावस मला मोठी तान्या बाळाच्या टकूच्याची

पिंपळ पानासाठी नथ मोडीते दीडशाची ।

अंगडया टोपडयानं पेठ करिती झगा झगा

माझा ग बाळ तान माझा चिल्लाळ टोपीजोगा ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४