Android app on Google Play

 

संग्रह ४८

 

सासूचा सासुरवास नंदाचा जयजयकार

तढी मी नांदती बाई तलवारीची धार ।

सासू ग सासरे तुले चौघेजण देर

गवळण पारबता मही भाग्याची गऊर ।

सासू शिकावते सुनाले शानपन

लानाले देर तुहे लागते वागवन ।

सून सावित्रा उचल पंक्‍तीचे डवणे

जेऊनी उठले तुहे नंदोई शहाणे ।

सून सावित्रा उचल पंक्‍तीच्या पत्रावळ्या

जेऊन उठल्या नंदा तुझ्या लेकुरवाळ्या ।

सून सावित्रा उचल पत्रावळाच्या पंगती

जेऊन उठले तुह्या चुडयाचे सांगाती ।

सासूसासर्‍याचा आशीर्वाद घेन सुने

त्याहीच्या आशीर्वादानं फयाची नाही उने ।

सासर्‍याले गेली माजी मयना गुनाची

मले सय होती तिच्या आडानपनाची ।

सासर्‍याले गेली गेली हासत खेळत

बाई माज्या मयनाले नाही अजून कळत ।

मह्या दारामंधी सांडलं कुंकू पानी

नव्यानं भैना माजी सासर्‍याले गेली तान्ही ।

सासर्‍या चालली मैना लाडाचा ग फोड

नवाळी माजी मैना चुलते मागं पुढं ।

सासर्‍या चालली मैना माजी ग लाडाची

लेका अर्जुनाची वरी सावली ताडाची ।

सासरी जाते येळी घाडा लागला चरणी

बाई माझ्या नेनंतीच्या उभ्या मैनाच्या गडणी ।

सासरी जाते येळी सयाले पुसा ना

नवाळी माजी बाई हरण गळ्याची सुटा ना ।

शिंपीन शिव चोळी शिव आखूड बाह्याची

नवाळी माजी बाई मैना सासरी जायाची ।

सासरी जाते येळी बाप म्हने जाय बया

आईची येडी माया लांब येती समजाया ।

सासरी जाते येळी माय धरती पोटाशी

मयना माजे बाई कदी हरणे भेटशी ।

सासर्‍याले जाते पुडला पाय मागे घेते

नादान माजी बाई मांगे मुर्‍हायी मांगते ।

दिवाळी दसरा माज्या जिवाले आसरा

आत्याबाई माजे मूळ पाठवा उशीरा ।

सासू आत्याबाई पाया पडू द्या वांग्यात

दिवाळीचं मूळ मले जाऊ द्या टांग्यात ।

सासू आत्याबाई पाया पडू द्या पायरी

दादा आले मुये मले जायाचे माहेरी ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४