Android app on Google Play

 

संग्रह ६०

 

माझ्या मामंजीची - स्नानसंध्या भारी

जवळ उभी मंदोदरी ।

सासू आत्याबाई - तुमच्या पदराला शेव

तुमच्या पोटचा - चुडा मव्हा महादेव ।

सासू आत्याबाई - तुमचा पदर जरीचा

तुमचा पोटचा - चुडा सावळ्या रंगाचा ।

सासू आत्याबाई - तुमच्या पदराला गाठी

सोडीले मायबाप - सावळ्या चुडयासाठी ।

कपाळाचं कुंखू - मह्या कपाळा दंडतं

फूल गुलाबाचं - कोण्या पेठला हिंडतं ।

बळदुं रे देवा - मला दुबळं राहू दे

कुंखू कपाळाचं - जोडा जल्माला जाऊ दे ।

कपाळाचं कुंखू - साता तोळ्याच्या मव्हरा

भाऊच्या ग तरी - तालुकदाराचा सोयरा ।

कपाळाचं कुंखू - कसं घामानं पांगलं

बोलले बापाजी - लेकी दैयव चांगलं ।

कपाळाचं कुंखू - लावते दोन बोटं

तुम्ही पाव्हं सय्याबाई - चुडा मव्हा उजवट ।

कपाळाचं कुंखू - लावते डौलदार

जावो जलमाला - चुडयाचा कारभार ।

नगर पेठला - मव्हा माणिक हिंडतो

गुलाबी पटका - याच्या सुर्तीला दंडतो ।

किती सांगू बाई - चाल मह्या चतुराची

हाती मिरी धोतराची ।

माझ्या चुडियाचं - सुख सांगते माहेरी

पितळी पलंग - त्याला काचंची पायरी ।

सेताच्या बांधाला - कसा पवना मातला

बईल सईला - धनी पेरण्या गुंतला ।

जाते मी हाटाला - नजर लावते दुरुनी

चोळीचे घेणार - उभे पालाला धरुनी ।

काळी चंद्रकळा - नेसाया मन झालं

चुडया मह्या चंदनाला - घेणाराला सांगाल कोण ।

शिणार्‍या मह्या दादा - सोड दिंडाच्या मोरख्या

अजुनी येईना - माझा कापड पारख्या ।

मह्या मनाची हाऊस - सांगल चुडया चंदनाला

नव खणाची वसरी - सौती खोली रंधनाला ।

मह्या मनाची हाऊस - सांगल सेताच्या सेतात

कडे पाटल्या हातात - सोनं टाकावं नथात ।

माझ्या चुडीयाची - उजवी बाही सोनियाची

काय करायाची - संपत दुनियेची ।

दुरुनी वळखीते - तुमच्या पटक्याची बांधणी

गंध कपाळाचं - जणु सुखाची चांदणी ।

सासू ग सासरा - सुखाची चांदणी

मह्या कपाळाचं कुंखू - सूर्व्य डोलतो अंगणी ।

भरताराचं सुख - हसून सांगते गोतात

अंगावरल्या शेल्याची - केली सावली शेतात ।

माझ्या अंगणात - चिमण्या पाणी पेती

हिरव्या पातळाच्या - नणंदा तोंड धूती ।

कुंखाच्या परीस - मह्या मेणाचा लघटा

चुडयाच्या परीस - नणंदाबाईचा मुखटा ।

आऊख मांगते - कुंखाखालच्या मेणाला

देराला ग तरी - मह्या पहिलवानाला ।

वडीलपन्नाला - किती चालू मी गहीन

देरा या बाम्हण्या - तुम्ही भाऊ मी बहीण ।

वडीलपन्नाचा - मोठेपणा मह्या शिरी

देर म्हणतो वह्यनी - जावा बाई बाई करी ।

धाकल्या देराला - काम सांगते चोरुन

वसरीला तांब्या - घ्यावा दादाजी भरुन ।

कवतूक पाहू - आपण घरच्या घरात

देर हे बाम्हण - उभे खोलीच्या दारात ।

सेताच्या बांधाला -जावा जावांची तगार

देर बाम्हणाचा - मंधी हौशाचा नांगर ।

धाकली मही जाऊ - कामाचा करते हेवा

देरा या सदाशिवा - पाण्याला गडी ठेवा ।

धाकल्या जावेला - काम सांगी रागंरागं

बारा बयलाचं शेण - दावण झाडू लाग ।

धाकली मही जाऊ - बोलते चिडी चिडी

इच्यावरी कायमुना - देर मोतीयाची लडी ।

धाकली मही जाऊ - बोलते चणाचणा

इच्यावरी का यमुना - देर मोतीयाचा दाणा ।

धाकल्या जावेचे - जाते कवतूक पाह्याला

भरताराला जेऊं घालून - आपण बसली न्हायाला ।

भांडती बांधव - जेवती एका ताटी

सांगते जाऊ तुला - अबोला कशासाठी ।

सुनेला सासरवास - जिनं आला तिनं केला

राणी बयाबाई - जलम भोळ्यामंधी गेला ।

सासरवासीनं - मह्या बाईनं पाहिली

हाती लाल तांब्या - तोंड धुवाया लागली ।

सासूचा सासरवास - नंदाबाईच्या काचण्या

रंगीला दादा मव्हा - घेतो शिवेहून बातम्या ।

सासूचा सासरवास - बंधू ऐकतो दारुन

कवळी याची शीण - नेत्र आलेत भरुन ।

सासूचा सासरवास - नंदाबाई हळू बोला

तुमच्या पाठीचा - बंधू बाहेरून आला ।

सुनंदला सासरवास - नका करु सासूबाई

तुमच्या पोटच्या - चण्यासाठी आली जाई ।

दुरुन वळखीते - मह्या चुडयाचं पाऊल

भाऊच्या मह्यासंगं - सालीयाचा डौल ।

दुरुन वळखीते - साल्या मेव्हण्याची चाल

भाऊचा पटका लाल - चुडयाची हिरवी शाल ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४