Android app on Google Play

 

संग्रह २२

 

डोरल्याचा साज वर सराला नाही जागा

कंत हावशा मना जोगा ।

डोरल्याचा साज वर सराला जागा नाही

कंताच्या जिवावर वाट पाण्याची ठावं नाही ।

म्हायारची वाट मला दिसली सपाट

बयाचा माझ्या बाळ मला दिसतो पोपट ।

दुरुन दिसतं माझं माहेर सुंदर

दरवाज्याच्या तोंडी रामसीताचं मंदीर ।

दुरुन दिसतं माझं माहेर नेटकं

दरवाज्याच्या तोंडी रामसीताची बैठक ।

साखळ्याचा पाय पडला चिखलात

माझ्या ग बापाजींनी मला दिली गोकूळात ।

साकळ्याचा पाय पडला सावलीत

माझ्या ग बापाजींनी मला दिली म्हाऊलीत ।

साकळयाचा पाय हळूं टाकावा मालनी

कंत वळखितो चालनी ।

बंदूजी पावना मला आल्याला ठावं नाही

शेला वलनी झोकं खाई ।

बंदूजी पावना मला आल्याला कसं कळं

दारी लिंबाचा रस गळ ।

शेजी तू आईबाई दे ग उसनं वेलदोडं

बंदूजीची माज्या बाई उभी मोटार वाडयापुढं ।

शेजी तू आईबाई दे ग उसन्या मला कळ्या

बंदूंसंगं मैतबीराच्या होळ्या ।

शेजी तू आई बाई दे ग उसनी मला सोजी

बया पावनी आली माजी ।

पावना आला म्हणूं बया मालनीचा भाऊ

मामा उपाशी नका जाऊं देते तांदळा एक घावूं ।

बसाई बसकर सोप्यां टाकिती चांदबा

बस बयाच्या बंदवा ।

समोरल्या सोप्यां ज्यान टाकिती आकडयाचं

बंदूजीचं येनं अवचित फाकडयाचं ।

बसाई बसकर जेन टाकिती बारा तेरा

बंदूराया माजा लाल गादीचा धनी न्यारा ।

भैना सासर्‍याला जाती दोघ बंदूजी दुईकडं

माझे तू भैनाबाई मंधी चांदणी तुझं घोडं ।

बंधूजी पावईना जाऊ गुजरी तुझा माझा

बंधू हौशाच्या भोजनाला भात पुलावा करुं ताजा ।

बंधूजी पावईना काय करूं मी चवीदार

बंधू हौशाचा जेवनाला करती जिलेबी सुकमार ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४