Android app on Google Play

 

संग्रह ४६

 

माझ्या मायच्या मयात निघाला निया नाग

नका मारु भाऊ राखीन केयी बाग ।

माहेराले जाते सांगते तेलनीले

तेल पुरवजा रामाच्या समयीले ।

माय करु माय माय मोहाळाचं मध

अंतरी करा सोध ताकाचं होईना दूध ।

माय म्हटल्यानं ओठाशी ओठ भिडे

मावशी म्हटल्यानं अंतर किती पडे ।

माय करु माय माय काशी गोदावरी

तियेच्या दूधावरी मले दिसली दुनिया दारी ।

माय करु माय माय सोन्याची परात

मायच्या मिचुक नाही गमत घरात ।

माय करु माय माय सोन्याची ईट

समींदराच्या कांठी पानी पेजो दोन घोट ।

माय बापाची मया तुले नाही भाऊराया

एवढा चेटला डोंगर पानी नाही इझवाया ।

भाऊ ग आपला भावजय परायाची

दादा तुझी रानी यीहिन करायाची ।

नको घेऊ साडीचोळी नको येऊ नेयाले

सुखी राह्य दादा मले धीरज देयाले ।

हातात बटवा वानी हिंडतो कहीचा

आई न बापाचा सौदा मिळेना दोहींचा ।

बापराज मह काशीखंडाचा पिंपळ

माजी माय बाई झाड तुळशीच झपाळ ।

बापराज मह काशीमंधी पिंपळ हाले

माजी माय बाई पान्यामंधी नाव चाले ।

बापाजीनं मह्या लय बरं केलं

गाव मांडण्याच्या भोळ्या शंकराले देलं ।

आळंदी करुन जन देहू गेलं पायी

पिता माझा बाप राया रामेश्वर घरी हायी ।

शेजी घाली जेवू महे वर वर बोट

आई घाली जेवू बुडाले मनगट ।

लंबाले महे बाल सरळ मही येनी

जलाल आत्याबाई मह्या माहेराचं पानी ।

दिरानी मही शाहू तू माहेराले नको जाऊ

मोठं आपलं घर मी एकली कशी राहू ।

गेला माहा जीव जवळ नाही कोनी

पाचा पदराची येनी उकलतो माजा धनी ।

गेला माहा जीव कवळी पडली केसाची

माहेर बोरगावच्या वाटे रेज लागली गोताची ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४