Android app on Google Play

 

संग्रह ७८

 

बापाजी समींदर बया माझी ती वाहाती गंगा

माझ्या तू बंधुराया तिर्थ करु या पांडुरंगा ।

बापाजी माझा वड बया माझी ती वडाबाई

दोघांच्या सावलीची काय सांगू मी बढाई ।

बापाजी माझा वड बाई दवन्याची पेंडी

माझा तो बंधुराया नंदी देवळाच्या तोंडी ।

बापाजी माझा वड बया माझी ती त्याच्या शेंगा

माझा तो बंधुराया त्यांच्या सेवेला नंदी उभा ।

आला बंधूजी पावणा शेजी नारीला विचारिती

बंधूच्या भोजनाला घड केळीचा उतरीती ।

आला बंधूजी पावणा शेजी सांगत आली रंभा ।

बंधु माझ्या त्या भोजनाला खडी साखर पिवळा आंबा ।

आला बंधुजी पावणा सांगी निकड जायायाची

बंधु माझ्या त्या भोजनाला दुरडी येळती शेवयाची ।

गुज बोलताना घाली दिव्याला जोडवात

माझी तू भैनीबाई गुज बोलूया सारी रात ।

गूजवी बोलताना त्या का गुजला आली गोडी

वाणीच्या बंधुराया शाळू दिवस रात्र थोडी ।

आंतरीचं गुज तुला सांगते माझ्या सख्या

वाणीच्या बंधुराया चला झाडाखाली एक्या ।

गुजबी बोलताना चंद्र माडीचा आड गेला

बया माझीला किती सांगू बाई गुजचा झाडा झाला ।

बया मी म्हणू बया बया कोणाची होईयीना

बया माझ्या त्या गौळणीला सर कशाची येईना ।

नवस करु गेले माहेराच्या देवा

भाचा मुराळी मला यावा ।

लई बी झाल्या लेकी न्हाई केली हेळसांड

माझी ती बाळाबाई पित्या शेजारी पाट मांड ।

दुरुन ओळखिती काळी निळी या दोन्ही घोडी

ताईत बंधु माझ्या मामा भाच्याची आली जोडी ।

बंधुजी पावना मी का देखिला कुरणात

बयाच्या माझ्या बाळा घाली साखर पुरणात ।

बंधुजी पावना शेजी नारीला पडलं कोडं

बयाच्या बाळायाला मी का वाढीते दूध पेढ ।

दोघी आम्ही भैनी दोन्ही गांवांचे दोन खांब

ताईत बंधुराया मधी नांदतो सूर्या चांद ।

पिवळा पितांबर मला पुशीतो सारा गाव

माज्या बाईची दोनी बाळं म्यां लुटीलं बाजीराव ।

समोरल्या सोप्यां गादी टाकीती गुलमुसाची

तानी माजीबाई आली पावनी ईल्लासाची ।

समोरल्या सोप्यां हाईती चांदीच ताट पेल

माज्या बाळायाचं त्येचं मैतर पानी पेल ।

सकाळच्या पारी तांब्या येतूया अमृताचा

माज्या पित्यायाचा वाडा पुशीत समृताचा ।

बंदुजी पावईना म्या का देकीला अंगनात

झारी बुडवीली रांजनांत दिली बंदूच्या तळातांत

जिरसाळीचा रांदी भात ।

माज्या बंदुला कालवन घरच्या गाईचं दुधायात

भजी तळीते तुपायात ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४