Android app on Google Play

 

संग्रह ३२

 

समोरच्या सोप्या जेन टाकिते चकराचं

माझ्या ग बंधवाचं स्नेही मैतर वकिलाचं ।

समोरच्या सोप्या उभे काचेचे गल्लास

चतुर माझा बंधु पाणी पिणार विलास ।

सरीलं दळण माझ्या गीताच्या छंदाखाली

चतुर माझा बंधु लेतो अबीर गंदाखाली ।

तेल्या बुत्याची कावड मुंगी घाटात झाली छाया

चतुर बंधुजींनी पहिलवानांनी दिल्या बाह्या ।

तांबोळ्याची मैना पानं मोजिती चौदाचौदा

चतुर माझा बंधु पान खाणार पोरसवदा ।

तांबूळ्याची मैना तुझा ओसरीसाठी ओट

माझ्या ग बंधुजीला पान खाण्याचा छंद मोठा ।

एकामागं एक गाडया चालल्यात नवू

चतुर माझा बंधु व्यापारी भारी गहू ।

सातार्‍या शहारामधी छत्री कुणाची झळकली

चतुर बंधुजीची स्वारी पगाराला गेली ।

झडा झडा चालं तुझ्या चालीनं चालवना

चतुर माझा बंधु तहान लागली बोलवेना ।

गोंडाळ्या हातायाला ह्याला बांगडी लागे थोडी

चतुर माझा बंधु राजवर्खीची लावा जोडी ।

लोकाच्या बंधुवाणी माझा बंधुजी नव्हे नारी

किती गडनी तुला सांगू शहामृगाला माया भारी ।

मावळता दीस झाडाझुडात दंग झाला

चतुर बंधुजीच्या खंड नांगरा पडला ।

दिवस मावळला दिवसापासी माझं काय

चतुर बंधुजीची दिवा लावून वाट पाय ।

भरली तिन्हीसांज दिवा लावून उभी रहाते

चतुर माझा बंधु तुझ्या राज्याची हवा पहाते ।

माहेराच्या देवा तुला नाही मी विसरत

चतुर बंधुजीचा येल जाऊ दे पसरत ।

हात मी जोडीते तुला सांगते श्रीहरी

चतुर माझा बंधु आहे जहाजाची दोरी ।

सरलं द्ळण सरलं म्हणाया लाज वाटं

चतुर बंधुजीच्या कणगी भरल्यात तीनशेसाठ ।

सरलं दळण एवढं उरतं कुठं ठेऊ

बंधु बळताला शिडया लावू ।

गावोगावचे पाटील कोरेगावच्या बाजारी

चतुर बंधुजीची खुर्ची मनसुबाशेजारी ।

सुखाला भरतार दुःखाला बाबाआई

सयाला किती सांगू बंधु वैद्याच्या गावी जाई ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४