Android app on Google Play

 

संग्रह ८२

 

आधी गाईल बाप्पा बया मग गाईल देवा तुला

बाबा माझ्या बयानीं उदरी जागा दिला ।

सांगुनी धाडीते दूर देशीच्या जांवायाला

किड लागली शेवायाला ।

जांवयाची जात कुंपावरील दोडका

पोटीचं देऊनी झुंजतो रेडका ।

नको म्हणूं नारी जांवई माझा माझा

पोटीचं पुत्रराज लावी पिठाला बगा धजा ।

दुबळा भरितार भाजीपाल्याची आणी मोट

आतां ग माझे बाई सोड अबूला बोल नीट ।

भरताराचं सुख काय सांगती गोतांत

सोडी कंबरचा शेला करी सावली शेतांत ।

भरताराचं सुख काय सांगती जील्लट

पेटरीचा नाग घडोघडीनं उलट ।

सासू आल्याबाई बारव चित्र्याची

करीते राजी तुझ्या मी हिर्‍याची ।

सांगुनी धाडीते मुंबईपासुनी कलकत्त्याला

सोन्याची घुगरं बंधु माझ्याच्या अडकित्त्याला ।

सासू नि सासयीरा दोन्ही देवाच्या मूरती

दीर दाजीबा गणपती नंदा माझ्या धुरपती ।

कुंकाचा करंडा सासू पुसती सुनेला

सून सावित्रीसारखं असं दैव कुणाला ।

काय बघतो भीरी भीरी घरी चालली मारामारी

आतांच्या राज्यामध्ये नवी निघाली केसरी ।

वाटेचा वाटसरू करीतो पाणी पाणी

भाऊच्या मळ्यामधी चावर्‍या मोटा दोनी ।

वाटवरलं शेत माझं चिमणाबाईचं माह्यार

बंधवानी माझ्या केल्या गोफणी तय्यार ।

भाऊची कमाई बघाया गेलें काल

होती काळी माती वर उगवले मोती लाल लाल ।

भाऊची कमाई बघाया गेलें शेती

होती खाली काळी माती वर उगवले मोती ।

भाऊच्या मळ्यामधीं पिकला लसूण

उंच गेला ऊंस पाणी भरते बसून ।

पट्‌टीचा शेतकरी जन बोलती गावात

बंधवाच्या माझ्या राशी बुडाल्या पेवांत ।

वाटवरलं शेत आल्या गेल्याचा लिंबूर

बंधवाच्या माझ्या भाग्यवंताचा नंबर ।

सासूरवासिनी माझ्या बंधूच्या बहिणी

खांद्यावरी माळ आला वैराळ होऊनी ।

झाली सईसांज जात्या तुझी काय घीरघीर

दादाचं माझ्या आहे सई खटल्याचं घर ।

दुबळा पावळा बंधू बहिणीला असावा

भुरकी चोळी एक रात्रींचा विसावा ।

भावजयीबाई भर ओसरीचा केर

पाटील तुझे दीर सभा आली जोत्यावर ।

दिवाळी बाई तुझं बिगी बिगी येणं

भाऊ भाचीयाचं कूळ उजवाया जाणं ।

दिवाळीच्या दिवशी थाळी माझी जड जड

बाळपटी चोळीवर दंडोळीचा जोड ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४