Android app on Google Play

 

संग्रह ४९

 

सासू आत्याबाई पाया पडते बागात

दिवाळीचं मूळ बंधू चालले रागात ।

सासू आत्याबाई मी माहेराले जाते

तुमच्या पोटीचा चंद्रहार संगं नेते ।

सासू सासर्‍याची पायाची पायरजी

सांगते भाऊ तुले गंभीरा बहिन तुजी ।

सासुरवासिनी मर मर तू पापिनी

आईबापाचे जलम तुन लावले घोकनी ।

सासूचा सासरवास नंदाची गांजणी

येल हा कारल्याचा फयाची काय उणी ।

बहिनीचा सासुरवास भावाच्या कानी गेला

उपसला झिरा तढी पानी नाही पेला ।

याहिनी याहिनी बसून खाऊ पान

बाईले सासरवास धाडाले नाही मन ।

याहिनी सवंदरा एका ताटी खाऊ भात

मैनाले सासरवास म्या आखडला हात ।

अशील महा पिता अशील खानोटा

जाबाले देते जाब जंगलच्या रानोटा ।

याही साधाबाधा याहीन मही राधा

कुढी पैदा करु हिच्या इडयाला सादा ।

सकाळी उठोनी दहीदूधाची न्याहारी

लेक महाजनाची भाग्यवंताची वहारी ।

सकाळी उठोनी माज्या हाती रही दोर

सासू सासर्‍यानं कामायी केली फार ।

सकाळी उठोनी सडा टाकू कापूराचा

गवयी बायाचा रंगमहाल चातुराचा ।

सकाळी उठोनी माजं बसनं दारात

सून सायतरी धंदा निवारे घरात ।

सून मूक पाहू सासु नंदाच्या मिटयात

हार पुतयाचा सून मालनच्या गयात ।

सून मूक पाहू माज्या वटीत खारका

सूनीचा मुखोटा लेका दसरता सारखा ।

शेर भर सोनं सुनाच्या पायाले

भरल्या बाजारात माज्या लवली पायाले ।

हळू हळू पाय टाक सून भागेरथी

तोडया पैंजणाचे पाय दारी चिरे दणाणती ।

पायातले बेले वाजती रुमझुम

मंदिरी गेली सून जागी व्हय आरजून ।

सून भागेरथा टाक पलंग खाटेले

बाळानं ग माज्या मंदिल लावले खुटीले ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४