Android app on Google Play

 

संग्रह ५६

 

उठुन दिसती - मह्या माहेरचे लिंब

लिंबाला साखळदंड - माडीला हिरवा रंग ।

उठुन दिसती - मह्या माहेरचे पत्तर

रुपये लागले सत्तर - खिडक्या वाळती धोतर ।

उठुन दिसती - मह्या माहेरच्या भिंती

तांब्याच्या पराती - बंधू माहे पाय धूती ।

दुरुन दिसती - दिवे ये ग देवळाचे

भाई राजस ग माझे - कळस माझ्या माहेराचे ।

ये ग लोहगात - तिन्ही झाडांनी झाकलं

भाई राजसानं तसं - बाई माहेर झाकलं ।

बोलतील सय्या - तुला माहेरचं येड

पाठीचे दवलत - मव्हा ऊस भारी गोड ।

बय्या बय्या म्हणू - बय्या मही साकर सोजी

माहेरी जायाला - मन मव्हं झालं राजी ।

बाई माहेराला आले - मला ईसावा नसावा

भाई राजस ग माझा - सखा भाग्याचा असावा ।

हे ग दळण दळीते - माझ्या मुठीमंधी बळ

माय हरणीनं देलं - घुटीमंधी जायफळ ।

सजी जेऊ घाली - भरना माझं पोट

माते तुझी पाची बोटं - हयती माह्या हुरदात ।

सेजी जेऊ घाली - अर्थ करुनी नवला

माता घाली जेऊ - कळू देईना कोणाला ।

सेजी घाली जेऊ - करी आवड निवड

माता घाली जेऊ - पाचा पोळ्यांची चवड ।

मायबाईच्या ग मह्या - फार गोठी गुळावाणी

मावळाया गेला - शाळू दिवस वार्‍यावाणी ।

रामासारखे ग ल्योक - सीतेसारख्या ग सुना

आता महया बापाजीला - राजा दशरथ म्हणा ।

इंगोलीच्या मोंढयामंधी - गाडीला गाडी भिडे

वडील देसायाचा - जरीचा शेला उडे ।

इंगोलीच्या मोंढयामंधी - गाडया चालल्या दमानं

वडील देसायाला - अडत्या घालीतो सलाम ।

माता घाली न्हाऊ - येसीला गेला लोट

बापाजी चंदनानं - माळ्यानं धरली मोट ।

महया बंधवाचं - सेत काजळाची वडी

बारा बैल चौदा गडी - पिता चाले मागं पुढी ।

खांद्यावरी पोतं - वाणी हिंडतो कहीचा

आई या बापाचा - सौदा मिळना दोहींचा ।

शिण्याच्या साताला - चुलते दोघं तिघं

बोलले बापाजी - लुगडं न्हाई मनाजोगं ।

शिण्याच्या साताला - चुलत्या दोघी तिघी

बोलली मायबाई - चोळी न्हाई मनाजोगी ।

माईला म्हणते माय - चुलतीला म्हणते ताई

जरीचा पदर डोई - पित्या तुमची भावजई ।

माईला म्हणते माय - चुलतीला म्हणते गंगा

चुलत्या पांडुरंगा - खाली बसून गोठी सांगा ।

पाव्हाणे आले बाई - बाप पाटलाचे भाऊ

साळीचे तांदुळ - कोण्या उतळणीला पाहूं ।

घोडयाहून रामराम - कोण पाव्हणा आला बाई

भासा राघोबा बोलला - मुजरा घ्यावा आत्याबाई ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४