Android app on Google Play

 

संग्रह ७५

 

नको मला दळू लागू तुझी मनगटं मऊ

कोर्‍या अंबारीला देऊ इंदूबाई ।

 

बारा सणाला येऊ नको दिवाळीला राहू नको

सांगते मी बंधु तुला वाट पहायला लाऊ नको ।

बंधु मला चोळी घेतो रुपयावरी आणा

चोळी येईना माझ्या मना दादा लेतील तुमच्या सुना ।

बंधु मला साडी घेतो पदराचा झाला बोळा

रुपये दिले साडे सोळा ।

बंधु मला साडी घेतो तिला पदर झुरमुळ्याचा

चाटी विनकर करमळ्याचा ।

सासू तू आल्याबाई तुमचं रुसणं कशापायी

बसा चौरंगी धुते पायी ।

सासू सासर्‍यांचे आशीर्वाद माज्य घेती सुना

दारी कारल्याचा वेल घरी काय उणा ।

बहिणीचा सासूरवास बंधु ऐकतो पाण्यावाटं

दोन्ही डोळ्यांनी गंगा लोटं ।

बंधु मला ग साडी घेतो चाटी म्हणतो कशाला

बंधु म्हणतो आहेराला बहिणी आल्यात माहेराला ।

बंधु मला घेतो साडी किती सांगू मी तिची गोडी

पर भावजय डोळे मोडी ।

माळ्याच्या मळ्यामंदी कवठीला कवठं दाट

मेला मुद्‌दली चावट काय तो लावतो शेवट ।

माळ्याच्या मळ्यामंदी कांदा हिरव्या पातीचा

राखन्या शिव्या देतो मेला उगरीट जातीचा ।

आंबा तू आंबराई एकच राहीली कैरी

सवतीवर दिली लेक, बाप जन्माचा वैरी ।

हौस मला मोठी जावा नंदात नांदायाची

नाव बापाचं करायाची ।

बाई भरल्या बाजारात छ्त्रीवाल्याची झाली दाटी

बंधु राहिला माझ्यासाठी ।

नदीच्या पलीकडं हिरव्या शालूची कोण जाती

माझी नणंद आक्काबाई संगं मुराळी माझे पती ।

माळीन सादविती घ्या ग बायांनो जाई-जुई

हौवशा माझा दीर वास घेणारा घरी नाही ।

भ्रताबीराचं सुख किती सांगू मी गोतामंदी

घडीच्या धोतराची केली सावली शेतामंदी ।

गण नी गोतावळ कडकडनी पोहणार

हौशा भ्रतार माझा पल्ला शेवट लावणार ।

हौस मला मोठी पतीसंगं बाजाराची

लुगडं घेतलं त्यांनी लाल लवंग घडी त्याची ।

सरकार वाडयापुढं पेटी फुटली खजिन्याची

राजस बाळायानं राणी जिंकली बडोद्याची ।

जाई मोगरा झाडाखाली कुणी निजले तालीवार

काय हवशा भरतार झोप लागली मनोहर ।

सरलं माझं दळण माझ्या मनीचं सरलं नाही

शंभर साठ ओवी गुरु दत्ताला पुरली नाही ।

सरलं माझं दळण माझ्या सुपात पानविडा

दळण संपविते नऊ लाखाचा माझा चुडा ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४