Android app on Google Play

 

संग्रह ४

 

जात्या ईसवरा जड जाशील दाटूयीनी

तुझ्या शिनयीची आनू सौंगड कुठूयीनी ।

मोटयाचा नवयीरा काळ्या वावरी थापयीला

नवर्‍याच लई गोत सांगा नवरीच्या बापायीला ।

मोठयाचा नवयीरा परण्या निघाला दुपायीरा

बाळावरन माझ्या लिंबू नारळ उतरा ।

मोठयाचा नवयीरा परण्या निघाला झाडीतूनी

बाळ माझ्या शिवाजीला सया बघती माडीतूनी ।

नवरीचा बाप बोल तुमचं वराड का वो थोडं

नवर्‍याचा बाप बोल मामा मंडाळ गेलं पुढं ।

मांडवाच्या दारी नवरी कापली दंडाभुजा

माझी तू प्रेमिला तुझ्या पाठीशी मामा उभा ।

मांडवाच्या दारी बामन बोलतो मंगायाळ

आई बाप बोल लेकी जलम वंगायाळ ।

मांडवाच्या दारी बामन बोलतो सावधान

मामा मामींनी केलं भाचीला कन्यादान ।

जावयाला दिली पाच भांडी जेवायाला

माझी ती प्रेमिला साव्वी समई लावायाला ।

मामाच्या पंगती भाचीबाईचं सवयीळ

मामी वाढीती जेवायाला मामा बसतो जवयीळ ।

लेकाच्या लगनात हळदी कुंकवाचं बोट

बंधूच्या लगनात चोळी पातळाची अट ।

अहराचं धनी तुमी बसाना खाली वरी

बंदुचं पातायाळ मी झेलीते वरच्या वरी ।

जोंधळ्याचा पाय नको लावू तू गरतीबाई

देव गेल्याले आले नाही ।

भैनाला मागयीन आम्ही कोणाची कोण द्यावी

भैना माझ्या शामयीच्या चुलत्याची पूस घ्यावी ।

भैनाला मागयीन आम्ही कोनाची देणायार

माझ्या गं शामयाची चुलती किल्ल्याची येणार ।

माडीचा जानवस कोण पुसती हावयीशी

बाळ माझ्याची नवर्‍या मुलाची मावशी ।

माडीचा जानवस कोन पुसती यीयीना

भैना माझ्याच्या नवर्‍या मुलीची बहियीना ।

माडीचा जानवस कोन पुसती घाई घाई

माझ्या ग x x x ची नवर्‍या मुलीची आई ।

मांडवाच्या दारी हंडा शिजतो रंगायाचा

चुडयांना माझ्या व्याही मिळाला ढंगायाचा ।

मांडवाच्या दारी चरवी सांडली तेलायाची

नवरीच्या बापांनी तूळ मांडली मालायाची ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४