Android app on Google Play

 

संग्रह ४७

 

गेला माहा जीव मले भिंतीशी खुटवा

सोन्याचं पिंपळ पान मह्या माहेरी पाठवा ।

गेला माहा जीव लेका तुले घरदार

लेकी मैनाले देईन मह्या गळ्यातला हार ।

गेला माहा जीव लेका तुझे विहीर मळा

लेकी मैनाले देईन दंडातल्या येळ्या ।

गेला माहा जीव लेका तुले शेतपीत

लेकी मैनाले देईन माह्या नाकातली नथ ।

गेला माहा जीव दहन जळतं आईचं

बोलले महे दादा बरं झालं या बाईचं ।

भरल्या बाजारात इनती करते यीहिनीची

धाड एक रात लेक माझ्या बहिनीची ।

यीहीन सवंदर पाया पडे पटापटा

लेकी मैनासाठी हलका उचलला वाटा ।

आई बापा घरी लेक लयंदी नसावी

गौळण बाई सवंदर कामात असावी ।

माह्या माहेराचा बहिरोजी भेटला

सोन्याचा चुडा मह्या मनगटी दाटला ।

लाडाची लेक लाडाकोडाचा जावई

आंदन देली बाई चंदनवेलाची तीवई ।

यिठून दिसती चिंचोलीची इंद्र्गढी

जाऊचं माहेर देराची सासुरवाडी ।

काम करु करु दुखती हातपाय

माहेरी न्यावं राया सुख देईल भावजय ।

सासू हे सासरे नव जन दर

भाग्याची सवंदर लयंदी भोगते माहेर ।

लाडाची लेक राती उपाशी निजली

लाडाक्या बाईची साखर दुधात भिजली ।

लाडाच्या लेकीले हाक मारते जानका

तोडा पैंजणाचा सार्‍या गल्लीले झणका ।

लाडाच्या लेकीले हिले चौघजण मामा

नागन झुलते लेक मही सत्यभामा ।

लाडाची लेक मही पाटावर उभी राहे

कनयादानासाठी वाट चुलत्याची पाहे ।

लाडाच्या लेकीचं जवळ सासर

तान्हाळु गायचं हात चाटतं वासर ।

अशीलाची लेक कमशील पाइतो कसुनी

सागाच्या लाकडाची ढलपी निघाली तासुनी ।

सासरवास आला भल्याच्या लेकराले

कसा नाही घम सागाच्या लाकडाले ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४