Android app on Google Play

 

संग्रह ७४

 

लांब लांब केस वेणी येते ग केसांची

तुला हौस लेकाची वहिनीबाई ।

माझ्या ग आयुष्याचा विणते मी लेप

आता दादाराया पांघरा बापलेक ।

गायी आल्या गाई आल्या करवली

बंधवाला पाट मी मांडिते ।

माळ्याला शिडया मी लाविते

साळी डाळी मी काढीते ।

दुधाचं आंदण ठेविते

साळी डाळी येळीते ।

गुळाचं लिंपाण फोडिते

बंधूला भोजन वाढिते ।

काळी चंद्रकळा पदरी रामबाण

मायबाई नेस तुला माझी आण ।

काळी चंद्रकळा पदरी मोती जाळी

माझी मायबाई नेसली संध्याकाळी ।

काळी चंद्रकळा वर कशीदा भिंगाचा

आता मायबाई तुला प्रसाद गंगेचा ।

काळी चंद्रकळा फेकुनी दिली अंगणात

आता बाबाराया आणाया गेला बाजारात ।

बया नि म्हणू बया, बया चंदबीनाची शिडी ।

बया तंवर माझी उडी ।

बाप नी म्हणू बाप, बाप चंदबीनाचा पाट

बाप तंवर माझा हाट्‌ट ।

आई बापांनी दिली लेक, खेड सोडूनी कोकणात

लेक बापाच्या सपनात ।

लांब नी लांब क्यास बयाबाईनं वाढविलं

बाप्पाजी दौलतीनं पाणी गंगेचं आडविलं ।

लुगडं घेतईलं आत रेशमी न्हाइ काडी

सावळ्या भाऊराया न्हाई नेसत घाल घडी ।

लुगडं घेतईलं दोन्ही पदर राजाराणी

माहेर मला केलं, माझ्या बंधूच्या मैतरानी ।

लुगडं घेतईलं, दोन्ही पदर मोतीघस

माझे तू बाळाबाई, द्रिष्ट हुईल खाली बस ।

वैराळ सादवितो, आदी सादीव वईल्या येशी

बया राहिली परदेशी हाट्‌ट करु मी कुणापाशी ।

वैराळ सादवितो चुडे लियाच्या बाया किती

बया माझी ती मालईन लेकी सुनांची नांवं घेती ।

वैराळ सादवितो बस सोप्याच्या पायरी

मी जायाची सासरी बया गेली या बाहिईरी ।

माझ्या आंगायाची चोळी शिंपी दादाला काय ठावं

बंधू आपली भूज दावं ।

बहिणा चालली सासरी नको रडूस माळावरी

घाल पदर बाळावरी ।

सासर एवढा वस जिर्‍या मि‍र्‍याबी याचा घस

माझे तू बहिणाबाई जातीवंताचे लेकी सोस ।

सासर एवढा वस जसा डोंगरी आल्या महू

तिथं नांदून मला दावूं ।

लेकाया परायास लेक कशानं उनी झाली

आईबापाला गाते ववी कैलासी ऐकू गेली ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४