Android app on Google Play

 

संग्रह ८

 

कुंकवा परायास मेणाची ग बंदोबस्ती

नंद कामिनीच्या घरी चुडयान केली वस्ती ।

समोरल्या सोप्या जान पासूडी कुणायाची

सासू निजली सुनायाची ।

लेण्यामंदी लेणं, मणी डोरलं कानी फुल

लेकी बाळीचा भरतार आगाशी चंद्र डुल ।

मायालेकीचं भांडान जसी दुधाची उकळी

बया मनाची मोकळी ।

जुंदळ्या परायास काय अंबाडी लांब फोक

मायलेकींची शीन एक ।

फाटला पालव बाई निर्‍यात झाकावा

आब कंताचा राकावा ।

दुबळ्या भरताराची सेवा करीती आदरान

पाय पुसुनी पदरान ।

पाठीवैली वेणी जन म्हनीती काळा साप

माजे तू भैनाबाई माजे वानीनी रुप झाक ।

माळ्याच्या मळ्यामंदी केली नारळी भैनीभैनी

लाडका बाळराजं मंदी केवडा अवगुनी ।

गावाला गेला बाळ एक महिना तीनवार

माजा बाळराज माजा जोडीचा बिलवार ।

उगवला नारायण उगावताना लाली लाल

मावली मातूसरी राधा बाळाला पाणी घाल ।

सकाळच्या पारी आदी शेणाच्या पाया पड

सावळ्या भाऊराया मग गुरांची पेंडी फोड ।

काळ्या इठ्‌ठलाला गोरी रुक्मीणीनं कशी दिली

वीस पुतळ्याची माळ चंद्रहाराच्या खाली गेली ।

भरल्या बाजारात मायलेकींची पडली गाठ

चाटीदादा दावीतो ग रंग गुलाबी चोळी दाट ।

पहाटीच्या दळपाला न्हाई मी कुनाला हार गेली

बया माज्या गौळणीच दूध वाघिणीच पेली ।

बग्गाहाळच्या तलाव्यानं माळरानाचं झाल मळ

सांगते तुला भना सासू सुनांचं पिवळं गळ ।

पिकल पिकल जन बोलतो येशियीत

माझा बंधुजीचा तीवडा बुडाला राशीत ।

पिकल पिकल जन बोलती चावडीला

माझ्या बंधूजीची रास लागली वावडीला ।

बाळ सासर्‍याला जाती, घोडं धरील ज्याचं त्यांनी

माझ्या त्या ग तान्हीयीचं पाय झाकिलं बंधवांनी ।

बाळ सासर्‍याला जाती, घोडं लागलं वाळवंटी

माता गुजरी बोल, बया गळयाची सोड मीठी ।

बाळ सासर्‍याला जाती घोडं बुत्तीचं गेलं पुढं

बहिणा माझ्या त्या गुजरीचा जीव लागला बयाकडं ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४