Android app on Google Play

 

संग्रह ८५

 

जाईन माहेरी बसेन बाजेवरी

विसावा आपुल्या घरी मायेबाई ।

बीजेचा ग चांद घाली पहातो ग साद

ओवाळी गुण गात भाऊरायाचे ।

आम्ही तिघी बहिणी नांदू तिन्ही गावी

धाडावी खुशाली भाऊराया ।

माहेरींचा देव तुझा माझा एक

लावूं नंदादीप ताईमाई ।

घाल घाल पिंगा वार्‍या माझ्या परसांत

माहेरी जा सुवासाची कर बरसात ।

सुखी आहे पोर सांगा आईच्या कानांत

आई भाऊसाठी परी मन खंतावतं ।

विसरली का ग ? भादव्यांत वर्स झालं

माहेरींच्या सुखाला ग मन माझं आंचवलं ।

कपिलेच्या दुधावर मऊ दाट साय

माया माझ्यावर दाट जशी तुझी माय ।

आले भरुन डोळे पुन्हा गळा दाटला

माऊलीच्या भेटीसाठी जीव व्याकुळला ।

सोळा वर्षे झाली पूर्ण धाक पडतो आईला

नवरा शोधायाला लागतसे ।

हुशार जांवई मला हवासा वाटतो

पैसा मिळवतो लाखावरी ।

मुलगा पाहू जाती काय पहाता घरदार

आहे नवरत्‍नांचा हार दादाराया ।

मुलगा पाहू जाती काय सांगू त्याचा झोंक

लाखामध्यें एक दादाराया ।

माझी बाळी ग नाजूक जशी चमेलीची कळी

पण आहे ग सावळी मनुताई ।

नवरी पसंत हुंडयाचा काय बेत

कुजबूज ती घरात चालतसे ।

हुंडयाची अडचण तुम्ही घालावे दागिने

करणी करणे सोपें वाटे ।

मुहूर्त ठरला व्याही भोजनाला चला

मान मिळतो आईला एकदांच ।

जनांत आनंद हुरहूर मनांत

कशी दाखवूं लोकांत संकोचाने ।

मनुताई माझी बावरी कां झाली

डोळ्यांत करुणा आली वाटतसे ।

सीमांत पूजन सीमेवरी चला

आणूं जांवयाला मांडवांत ।

सासरा पाय धुवी सासुबाई पाणी घाला

पोशाख जांवयाला देऊं केला ।

विहीणीचा मान काय सांगू देणें घेणें

शालू शेले सोनें नाणें देऊं केलें ।

करवली ग रुसली तिला हवा मोठा मान

लाडकी बहीण दादारायाची ।

गुळाची गोड ढेप ठेविली पुढती

हलवा देऊनी भेटती बहिणी बहिणी ।

वाड्‌`निश्चय करायला व्याही आले मांडवांत

अश्रु आले नयनांत माऊलीच्या ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४