Android app on Google Play

 

संग्रह ३८

 

माळ्याच्या मळ्यामंदी काय गुलाबा तुझी सत्ता

वास घेणारा यील आता ।

भरील्या बाजारात खडी चोळीचं नाव गाव

बंधुजी बोलल्यात खडा टाकूनी मला दाव ।

लेन्या लुगडयाची नार दिसती देखनी

पोटी बाळाची घोरवनी ।

भावज गुजरी तुझ्या वाडयाला चौथी फेरी

बया माझी ती गवळण अंतःकरणाची नव्हती घरी ।

मोठ नि मोठ डोळ वरल्या देवाची करणी

माझ्या बंदूला देखूनी नार लागली झुरनी ।

येवडा माजा जीव गोड खायला सोकला

पीता माझा दवलत अंजीर बागत पिकला ।

भाचीच्या लगनात माजा हक्काचा मावळचीर

बंदुनी करनी केली दोनी पदरांना जर ।

शेवग्याच्या शेंगा आंतराळी लोंबत्यात्या

उंचया चोळ्या माज्या दंडाला शोभत्यात्या ।

भरिला बाजार बाई ग भरुनी वसरला

आताच्या राज्यामंदी भाऊ बहिणीला विसरला ।

गुज ना बोलायाला मला कशाला व्हवी लोक

बाळ माझी गीताबाई गुजाजोगीया माझी लेक ।

बारीक बांगडी बारा आण्याला लेती जोडी

हावशा बंदू माजा हासत चंची सोडी ।

गावाला गेला म्हणू एक महिना तीन वार

सुरत बंदुची गुलझार कुठं गुमला चंद्रहार ।

गावाला गेला म्हणू जीव माझा ग तगाद्यात

हावशा बंदुजीची गाडी खंडयान बोगद्यात ।

गावाला गेला म्हणू जीव लागला वाटेकडं

हावशा बंदुजीची गाडी खंडयाला घाट चडं ।

बेंदरापासुनी ग पंचीम उरली वीस रोज

बंधु माझ्या ताईताची वाट पातीया नितरोज ।

गावाला गेला बंधु त्याला मागली नाही सूद

नासून येवढं गेलं त्येच्या रतीबाचं दूध ।

गावाला गेला म्हणू मला वाटतं भना भना

चुडया माज्या हावशाचा बैठकीच्या जागा सूना ।

लाल पिंजबीरीचं कुंकू नको आत्तारा लावू जूकी

आम्ही लीयाचू माय लेकी ।

चहुबीसोपी वाडा टोलेजंग आदी मदी

मामा माझ्या गुजर्‍याला टाका पलंगावरी गादी ।

सरीलं ग दळायानं मला आणिक घेणं झालं

भाच्या माझ्या यशवंतानं बाप लेकानं येनं केलं ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४