Android app on Google Play

 

संग्रह २८

 

बंधूजी घेतो चोळी दंड भरुनी रेशमाची

शेजी विचारती भैन कुण्या या वकिलाची ।

जतन करी देवा डोंगराची झाडी

माझ्या पित्याची वस्ती वाडी ।

सासू नि सासरा हैती दैवाच्या जांवायाला

नेनंता बंधुराज जातो दिवाळी जेवायाला ।

नेनंता मुराळ्याची नको करूं तूं हार हेट

बाळ माझ्या राजसाचा कंताशेजारी मांड पाट ।

पाहुणे आले म्हणूं नंद कामिनीचे पति

सासूबाईंना विचारती सोप्या समया लाऊ किती ।

जिरेसाळीच्या तांदळाची फुलं आधणी ती झाली

चुडया माझ्यांच्या पंगतीला नंद कामिनी ती आली ।

बंधु यीवाई करुं गेली नको भीऊ तू करणीला

राम अवतारी डोरलं घालीन तुमच्या हरणीला ।

थोरलं माझं जातं नाव त्याचं हत्तीरथी

पित्या माझ्या दौलतांच्या सूना दळीती भागिरथी ।

सरलं दळान सूप झाडूनी एकीकडं

सासरी माहेरी राज्य मागती दुईकडं ।

धाकटे माझे दीर सासूबाईंचं शेंडफळ

चुडया माझ्याचं पाठबळ ।

शेवग्याच्या शेंगा ह्या का वाडयाच्या गेल्या ऊंच

सासू माझ्या त्या मालनीचा पतिव्रताचा वाडा ह्योच ।

माझ्या त्या दारामधी हाळदीकुंकवाचा सडा

पतिव्रतेचा हाच वाडा ।

आयुष्य मी मागीयीते सासूबाईच्या ग नीरी

जन्मभरी जावी माझ्या कुंकवाची चिरी ।

पोटाच्या परास ती का पाठीची मला गोडी

आक्का माझी ती बहिणाबाई बाळपणाची माझ्या जोडी ।

माहेराल जाती सर्वासहित झोळण्यात

पुत्र बंधूचा पाळण्यात ।

किती मी हाका मारु मी का मारील्या परसदारी

माझी ती बहिणाबाई राधा हसते सुंदरी ।

हात्तीच्या सोंडेवरी कुणी लावील्या ऊदकाडया

बंधु माझ्या त्या राजसाची स्वारी जातीया राजवाडया ।

सकाळच्या पारी तांब्या येतो आमरुताच्या ।

पित्या माझ्या त्या राजसाचा वाडा पुसितो समृताचा

महादेवाच्या पिंडीवर तीळ तांदूळ सगईळं

पारु माझ्या त्या गवळणीचा जोडा पिरतीमी आगळं ।

महादेवाच्या पिंडीवर तिळ तांदूळ निवडीत

माजी ती बहिणाबाई जोडी पुत्राची मागत ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४