Android app on Google Play

 

संग्रह ४१

 

शिपाई शिलेदार हाती बंदूक आयन्याची

सावळा बंधु राजा रजा मागतो महिन्याची ।

वाटवरल्या मळ्यामंदी आल्या गेल्याची उस्तवारी

बंधु धाकटा कारभारी ।

बारीक गळा एवढा नका गाऊस मोटेवरी

तांब्याच्या घागरी उभ्या गौळणी वाटेवरी ।

बंधुजी सासुरवाडी जातो हायी इथून बारा कोस

त्याला नटाई लागं दीस ।

पाची प्रकाराचं ताट वाटी तुपाची कुठं ठेवूं

माझ्या तू बंधुराजा चल प्रीतीच्या दोघं जेवूं ।

मध्यान पालटली मला उचकी लागली

माझ्या त्या बंधुजींनी कुरी तासाला उभी केली ।

माहेराला जाते आडवं येत्याती भाऊभाचं

माझं माहेर दैवाचं ।

सोपा माळी बांधुनी जोतं आलया आकाराला

शेला रुमाल सुताराला ।

बंधुजी बांधी माळी भावा पडला विचार

लावा गवंडी सुतार ।

बंधुजी बांधी माळी मोठी ढेलज नाही जागा

परसदारानं तुम्ही वागा ।

सांगूनी मी धाडी बाळा माझीया सासूईला

संभाळ कर बाई तिच्या डोईच्या केसाईला ।

नदीच्या पलीकडं लेक देवूनी झाली वेडी

आंब्या दादाला हात जोडी ।

लेकीचा जन्म बाई जसा गारवीचा सोपा

आईबापानं केली जोपा ।

नांदाई गेली बाळ वाट लागली मुरमाची

माझी तू बाळाबाई बोटं सिनली इरुद्याची ।

सासरी जाती बाळ बाप म्हणे जा ग बाई

जन्म दिलेली माझी आई मागं हंबरीती गाई ।

सासरि जाती बाळ पुढं बंधूजी मागं पती

माझी तू बाळाबाई मधी चांदणी शोभा देती ।

नांदाई जाती बाळ बाप बघीतो खालीवर

माझी तू बाळाबाई सत्ता चालेना तूजवर ।

नांदाई जाती बाळ तुला कश्याला गाडीघोडं

आलं मोटार वाडयापुढं ।

नांदाई जाती बाळ घोडं लागलं चढणीला

माझी ती बाळाबाई हात करी गडणीला ।

पाण्याच्या जाळीमदी मगर माशाचा बंगला

लेकीच्या जन्माला धनी असावा चांगला ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४