Android app on Google Play

 

संग्रह ३५

 

भावज गुजरीचं तिचं बोलणं अहंकाराचं

चतुर बंधुजीचं गोड बोलणं शंकराचं ।

पंचविसाची नोट माझ्या तबकी टाकीली

भावज गुजरी ती ग रागानं उठली ।

धाकटया दिरांची मर्जी राखूं मी कोठवरी

दीर माझे की चंदन उभे दाटून वाटेवरी ।

धाकटे माझे दीर सासूबाईंचं शेंडफळ

माझ्या चुडयाचं पाठबळ ।

काळ्या ग घोंगडीला तिला रवड चवधारी

दीर माझ्या की चंदनाला नाव सोबतं कारभारी ।

तिघं माझं दीर दैवावाचून कुठले

सासू माझ्या ग मालनीला चाफे जाईला फुटले ।

हौस मला मोठी दिरा भावात नांदायाची

माडी कौलारी बांधायाची ।

चंदन मैलगिरी नाव माझ्या बापाईचं

बया माझ्या माऊलीचं गोड दुध नारळीचं ।

भूक लागली पोटाला भूक बाई दम धर

पाण्याच्या वाटेवर माझ्या माऊलीचं घर ।

पाऊस पाणी नाही गंगा कोणीकडूनी आली

माझ्या ग माऊलीची अवचीत भेट झाली ।

भरतार नव्हे बाई ती ग आंब्याची सावली

नाही आठवू दिली परदेशाला माऊली ।

देवाला मागते पाच पुत्रांची पंगत

जन्माला जावी माझ्या चुडया हौशाची संगत ।

अहेव मेली नार कंतानं झाडली घोंगडी

बोलतो भाऊराया बाळं पडली उघडी ।

देवानं दिलं आगल्या नांगल्या दोघ ल्याक

तान्ही तू मैना माझी न्याहारी न्यायला रंभा लेक ।

अंगणी ग माझ्या आला मोगरा बहरा

सुकल्या फूलमाळा सई येईना माहेरा ।

भरल्या बाजारात चोळ्या फुलांच्या वलनी

सयाला किती सांगू बया घेतीया मालनी ।

बंधु यीवाई करु गेली दीर दाजीबा बोलेनात

सोयरे आम्हांला तोलेनात ।

बंधुजी पाहुणा शेजी सांगत आली पुढं

चतुर माझा बंधु सरजा हासत जोतं चढं ।

बंधुजी पाहुणा शेजी पुसती खचोटीनं

आधी येऊ द्या बंधवाला मंग सांगेन निचिंतीनं ।

बंधुजी पाहुणा मी ग ओळखीला माळावरी

सोन्याची छतरी बाई माझीया बाळावरी ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४