Android app on Google Play

 

संग्रह ३१

 

नागपंचमी नैवेद्य (नाग-भाऊ)

नागपंचमीच्या ग दिवशी मी ग नेसले हिरवी साडी

नाग भाऊराया मला पाठवितो ग गाडी ।

नागपंचमीच्या दिवशी मी ग भरीला हिरवा चुडा

नागा रे भाऊराया तुला नैवेद्य ताजा पेढा ।

तूच रे रक्षण करी माझ्या आईच्या गोताचा

नागा भाऊराय तुला नैवेद्य कढीचा ।

नाग भाऊराया तुला वाहिल्या मी लाह्या

तुज्या दर्शनाला आल्या शेजारच्या आया बाया ।

नागा भाऊराया तुला नैवेद्य गुळाचा

आता रक्षण करी माझ्या बंधूच्या कुळाचा ।

देवी (कुलदैवत)

आई आंबाबाई पाव माझ्या ग नवसाला

सोनीयाचं लिंबू वाहिन तुझ्या मी कळसाला ।

आई आंबाबाई गडावरचे रतन

शोभा एवढी देती अठरा भुजाला कांकणं ।

आई आंबाबाई गडावरची पुतळी

शोभा एवढी देती अठरा भुजाला कांचोळी ।

आई आंबाबाई पाव माझ्या ग नवसाला

सर्पाचे कासरे वाघ जुंपीन गाडयाला ।

आई आंबाबाई पाव माझ्या ग नवसाला

पानांनी फुलांनी घट तुझा सावरीला ।

आई आंबाबाई तू ग तळ्याच्या पाण्या न्हाली

केस वाळवाया नारळी बना गेली ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४