Android app on Google Play

 

संग्रह ५३

 

१.

पिरतीचा भाव कान्त टाकीतो चूळ

सई माझ्या हारनीचं माझं भिजलं निर्‍या घोळ ।

पिरतीचा भाव कांतानं दिलं पान

सई माझ्या हरणीचं हिरवं रंगलं दात छान ।

२.

हिरवी काकनं हातात लेले व्हते

बाई माझ्या माहेरला रामेसराला गेले व्हते ।

माझ्या माहेराचं कसं नांदनं सोईचं

आई मारोतीचं व्हतं दरसन दोईचं ।

माहेरा ग घरी राज्य केलं मोंगलाई

मायबाईला माझ्या भरला तांब्या दिला नाही ।

माईचं माहेर भावाची धर्मपुरी

सांगते वहिनीबाई आशाची लंका दूरी ।

देवबाप्पा नको देऊं तू धनदौलत

घ्यावं माहेर खेळाया मायबापांच्या सावलीत ।

३.

नवतीची नारी तुझी नवती आवर

तुझ्या बोलन्यानं पडला सख्याला बावर ।

घरातली अस्तुरी तलवारीचं पान

पररानीसाठी नको घेऊ आडरान ।

घरातली अस्तुरी बुगडीच बोंड

परनारीसाठी का सुकली तुमची तोंड ।

परपंचाचा गाडा लोटता लोटना

हात लावा नारायना हरी सावळ्या मोहना ।

माझ्या रे परपंचाचा घोर म्यां नाही केला

हवाला केला तुला सावळ्या पांडूरंगा ।

गाईवरी गोदया लादील्या ग लमानानं

सवतीवरी लेक कोनी दिली बेईमानानं ।

माझ्या मी ग घरी नको करु माझा घोर

मायबाई माझे मला वाटतं माहेर ।

सुख सांगताना दुःखाचा आला लोंडा

बहीन माझी बाई हात लाविती माझ्या तोंड ।

४.

भाई राजापरीस भावज मालन चांगली

राया देसायाला घडी रंगाची लागली ।

माझ्या बंदू परीस माझी मालन देखनी

अशी वसरीला उभी जसी दऊत लेखनी ।

आईक भाऊराया नको म्हनू बहिनी फार

जसा चिमनीचा हार भुर्र उडून जाईल ।

मांडवाच्या दारी आयाराची सोळा ताटं

जाऊ मालनबाई माझ्या मानाची आधी ऊठ ।

अंतरीचं गुज सांगते माझ्या सख्या

नेनत्या माझ्या बंदू चल झाडाखाली एक्या ।

थोरल्या वाडयात कशी जाऊ मी एकांती

भाऊ भाच्याच्या माझ्या बाप लेकाच्या पंगती ।

माझ्या बहिनीचा बाळ मला म्हनीतो मावशी

देवदास हरी माझा फूल जाईचं सुवासी ।

थोरल्या घरची सून हांडया भांडयात राबती

बहिन माझे बाई तळखडया रंग देती ।

गावाला गेला बाई माझ्या गळ्यातली सरी

माझ्या राजबंधवानं कशी कटीली मुसाफरी ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४