Android app on Google Play

 

संग्रह ७

 

हिरव्या चोळीयिला मी ग रुपया सारियेला

चोळी गर्भीण नारीयीला ।

पहिल्यांदा गरभीण करती केळाच्या केळवडया

जाती गर्भीणीच्या वाडया ।

सोनं बी झालं स्वस्त सव्वा रुपया झालं तोळा

माझी ग बाळाबाई हौशा कंथाला दावी गळा ।

आला जावाई पाव्हणा शेजी म्हणती आता कसं

हैती साठयाला अनारसं ।

साखरेचे लाडू परात भरुना

आली सासर करुनी उषाताई ।

शिव शिंप्या चोळी चोळी आखूड बाह्याची

लेक सासरी जायाची ।

शिव शिंप्या चोळी मोती देते मी पसापसा

चोळी जायाची दूरदेशी ।

शिव शिंप्या चोळी काढ कसूदा कोथिंबीरी

उषाताई ती किती गोरी ।

सावळ्या सुरतीवर मोडया बायांचा ताटवा

सावळा भाऊराया भरजानीचा नटवा ।

लावणीचा आंबा कुणी तोडीला पत्ता लावा

मामाच्या लेकीसाठी भाच्या बाळांनी केला दावा ।

सोनसळी गहू बाई मी घंगाळी वलवीते

धाकल्या सावळ्याला भाऊबीजेला बोलवीते ।

साती सुगरीनी भट्‌टी बिगाडली लाडवाची

नंद कामिनी सुगरण आता येऊ दे मालकीची ।

उजेड पडला ग वाटीपरास ताटीचा

कंत जेवितो भाचीचा ।

दिव्याला भरायानं घाली समई जोडवात

गुज बोलाया गेली रात ।

पोटीच्या परास ग मला पुतण्याची गोडी

परान माजा गेला काशीला पिंड सोडी ।

दिवाळीच्या दिशी दिवा करीते कनकीचा

बया माज्या गौळणीचा ल्योक ववाळी जानकीचा ।

सोनसळी गहू सोजी काढीते नकुल्याला

भाऊबीज करीते मी माझ्या ग धाकल्याला ।

मावळणीच्या घरी भाचा केळीन पाणी आणी

सखी मेव्हनी केली राणी ।

बारीक सदर्‍याचा पंख उडीतो भराभरा

बसला सायकलीवरी वसंत माजा हिरा ।

दिष्ट नि झाली म्हनू माज्या टाळूचा गजर्‍याला

चांदीची बटण तुज्या रेशमी सदर्‍याला ।

लुगडयाची घडी माज्या तळातात झाकली

भैन भावात एकली ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४