Android app on Google Play

 

संग्रह ७२

 

जोंधळ्याचा गाडा आला माळाने गुंगत

काय बघता बायांनो माझ्या बंधूची हिंमत ।

चले सये जाऊ पिंपळाला पार बांधू

माझ्या बंधुजीला हावशाला पुत्र मागू ।

धावूनि धरिते तुझ्या पडावाचा दोर

माझ्या बंधुराया तांडेला मशी बोल ।

आशा नाही केली शेजीच्या बंधवाची

आवचित आली स्वारी बंधू माझ्या यादवाची ।

काय सांगू सये माझ्या बंधुचं नटणं

अंगी दोरव्याची बंडीवर चांदीची बटणं ।

शिंप्या सौदागरा सोड दिंडाच्या तू गाठी

बंधू भेटे बाजारात धरीते मनगटी ।

शिंप्या सौदागरा सोड दिंडाची सयली

माझा बंधूराया बग बाजारी बोहिली ।

बंधूला झाला पुत्र आली साखर माझ्या गावा

आगाशी दिवा लावा रामचंद्र नाव ठेवा ।

बहिण भावंडाची जोडी बसली वावरी

राघू मारितो भरारी मैना झालीया बावरी ।

बारीक माझा गळा वार्‍यानं ऐकू गेला

माझ्या बंधूनं घोडा मैदानी उभा केला ।

वाटच्या वाटसरा बस खाली देते पाणी

सावळं तुझं रुप माझ्या ताईत बंधूवानी ।

सुख सांगताना दुःख ठेविलं झाकुनी

आनंदलं मन माझ्या बंधूला देखुनी ।

बहिण भावडांचा कशाला राग रोस

जाई मोगर्‍यांचा दोहीचा एक वास ।

मामंजी सासूबाईचा वाटतो आदर

आता शोभिवंत त्यानं माझं घर ।

मांमजी सासूबाई दोन्ही सोनियाच्या भिंती

माझ्या ग आयुष्याचा वर गिलावा करु किती ।

मांमजी सासूबाई आहेत दैववान

शोभिवंत घर त्याचा मला अभिमान ।

मुलाबाळांनी भरलं बघा माझं बाई घर

मामंजी सासूबाई नशीब तुमचं आहे थोर ।

पुढल्या दरवाज्यांत नाही उभी मी रहाणार

आता मामंजीची मला आहे ग कदर ।

परक्या पुरुषाला कसा देऊ मी कातचूना

आम्ही गृहस्थाच्या सुना ।

सासरी जाताना डाळींबी दाटली

सखी जिवाची भेटली सईबाई ।

सासरी जाताना डोळ्यांना आलं पाणी

डोळे पुशी शेल्यांनी दादाराया ।

सासरीचे बोल जशा रेशमाच्या गाठी

सोशिल्या तुझ्यासाठी मायबाई ।

सावळ्या मेहूण्यांना नाही सुपारीची चाढ

दिलं लवंगेचं झाड सईबाई ।

सावळे मेहुणे आपल्या आईचे बाळक

दिली पूतळी ठळक सईबाई ।

पहाटेच्या प्रहरात हांडे घंगाळ वाजती

लेकी सूना वावरती घरामध्ये ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४