Android app on Google Play

 

संग्रह २

 

सासर-वाशिणीला तीला बोलती सारासारी

कत कैवाळू हुता दारी ।

सासर येवढा वस नका करु सासूबाई

तुम्हा सारखी माझी आई ।

सासूनी सासईरा जाई मोगबीर्‍याच आळ

त्येचा त्या सावलीला परबीजाचं मी कंबाळ ।

सासू नी सासईरा दोन्ही काशीची देवईळं

चुड माझं ते राजईस वर निशाण पिवळं ।

जिवाला भारी जड माझा सांगावा जाता जाता

परसदरी माझी माता तांब्या ठेवीला तोंड धुता ।

मध आळीत माझा पिता चिलीम ठेवीली वढता वढता

देव खोलीत बंधू हुता सान सारीली गंध लेता ।

पडयाल सोप्या भावज उभी घागरी ठेवल्या पाण्या जाता

चुलता पंडीत बोलईतो लावा कंदील जाऊ आता ।

जिवाला भारी जड, मी का उंबर्‍या दिल उस

बया मालनी खाली बस जिमनी लोळती माझ केस ।

जिवाला माझ्या जड नव्हं कुणाच्या जावा भावा

बया माजीला आणा जावा मग हुईल माझी सेवा ।

राहती हसून खेळून जन म्हणती सुखाचा

पित्याच्या नावापाई ध्याई जाळती लाखाची ।

आपल्या घरा आली सून घराची मालकीन

सासू बोलईती सून नव्हं ती लेक भैन ।

सावित्री भावजयी तुझं बोलणं हकाराचं

सत्यवान बंधुजीचं गोड बोलणं शंकराचं ।

सावित्री भावजयी तू बोलली रागात

सत्यवान बंधुजी झेंडू सुकला बागात ।

सावित्री भावजयी भांगामधी तू घाल बोट

सत्यवान बंधुजीची माझ्या चंद्राची कोर नीट ।

डागाया मधी डाग डोरबील्याचा साज

माझ त्या कतायाचं शिरीमंताच हाई राज ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४