Get it on Google Play
Download on the App Store

आस्तिक 139

'छाटून टाकूं जिभा.' अधिकारी म्हणाला.

'आमची जाळूनराख केलीत तरी त्या राखेंतूनहि प्रेमधर्माचा विजय असो हीच गर्जना होईल. ती गर्जना तुमच्या कानांत शिरेल, तुमच्या हृदयांत उठेल. ती गर्जना, तो मंत्र तुम्हांला ऐकल्याशिवाय गत्यंतर नाहीं.' नागानंद म्हणाला.

वक्रतुंड भेसूर हंसला. जनमेजयानें तिरक्या वक्रदृष्टींने पाहिलें.

'आणा त्या दोघांना पुढें.' जनमेजयानें आज्ञापिलें.
वत्सला व नागानंद यांस पुढें आणण्यांत आलें.

'तुम्हीं आर्य दिसतां. अनार्यांशी कां केलांत विवाह ? कस्तुरीनें मातीच्या ढिपळाशीं मिळावें, हे आश्चर्य आहे. पतीला सोडून देण्यास तयार असाल तर तुम्हांला मी सोडतों. आर्यांची हत्या माझ्या हातून शक्य तों होऊं नयें अशी माझी इच्छा आहे. बोला, तुम्ही आहांत तयार ? आर्यधर्माची सेवा करावयास आहांत तयार ? आर्य धर्म निर्मळ ठेवावयास आहांत तयार ? ' जनमेजयानें वत्सलेस विचारिलें.

'मी जगूं इच्छीत नाहीं, मी मरूं इच्छितें. आर्य पुरुषांप्रमाणें मी उल्लू नाहीं, मी आर्य स्त्री आहें. आर्य पुरुषांनी खुशाल नाग स्त्रिया भोगिल्या व त्यांचा त्यागहि केला. असला आर्य धर्म माझानाहीं. तुम्ही आर्य पुरुष स्त्रियांनाकचरा मानीत असाल. परंतु आम्ही आर्य स्त्रिया पुरुषांना कचरा मानीत नाहीं. तुमच्या अर्जुनानें उलूपी, चित्रांगी, यांना रडत ठेविलें. हा तुमचा आर्य धर्म वाटतें ! आर्य पुरुषांचा हा धर्म असेल, आर्य स्त्रियांचा निराळा धर्म आहे. मी या नागानंदांना सोडणार नाहीं. पत्नीला सोडून पति जात असेल, परंतु पतीला सोडून पत्नी जाणार नाहीं. 'आपल्या पतीचा त्याग कर' असें तुला सांगवतें तरी कसें ? सावित्रीची कथा कधीं ऐकली आहेस का ? नदी समुद्राकडेच जाणार. ती का मागें वळेल ? राजा, अधर्म करायला मला कसें सांगतोस ? ही का तुझी संस्कृति ? तुम्ही पुरुष संस्कृति बुडवायला निघालांत; तरी आम्ही स्त्रिया ती बुडूं देणार नाहीं. आणि नागजात का वाईट ? काय आहे त्यांच्यात वाईट ? टाकून जाणा-या आर्यांचे  प्रेमस्मरण करीत पतिव्रता राहणा-या त्या नागस्त्रिया, त्यांच्या चरणांचे तीर्थ घे व पवित्र हो. काय आहे तुझ्यात अधिक ? कशाला आर्यांनी तोरा मिरवावा ? ' तिनें तेजस्वी वाणींने विचारलें.

'आम्हीं आर्य कूर सर्पांची पूजा करून द्वेषी होत नाहीं. नाग द्वेषी असतात. माझ्या पित्याला कसें मनांत दंश ठेवून त्या एका नागानें मारलें -तुम्हांला माहीत नाही ? अशीं ही जात. आर्य लोक सूर्याची उपासना करतात. परब्रह्माची प्राप्ति करून घेऊं पाहतात.' जनमेजय म्हणाला.

आस्तिक

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
आस्तिक 1 आस्तिक 2 आस्तिक 3 आस्तिक 4 आस्तिक 5 आस्तिक 6 आस्तिक 7 आस्तिक 8 आस्तिक 9 आस्तिक 10 आस्तिक 11 आस्तिक 12 आस्तिक 13 आस्तिक 14 आस्तिक 15 आस्तिक 16 आस्तिक 17 आस्तिक 18 आस्तिक 19 आस्तिक 20 आस्तिक 21 आस्तिक 22 आस्तिक 23 आस्तिक 24 आस्तिक 25 आस्तिक 26 आस्तिक 27 आस्तिक 28 आस्तिक 29 आस्तिक 30 आस्तिक 31 आस्तिक 32 आस्तिक 33 आस्तिक 34 आस्तिक 35 आस्तिक 36 आस्तिक 37 आस्तिक 38 आस्तिक 39 आस्तिक 40 आस्तिक 41 आस्तिक 42 आस्तिक 43 आस्तिक 44 आस्तिक 45 आस्तिक 46 आस्तिक 47 आस्तिक 48 आस्तिक 49 आस्तिक 50 आस्तिक 51 आस्तिक 52 आस्तिक 53 आस्तिक 54 आस्तिक 55 आस्तिक 56 आस्तिक 57 आस्तिक 58 आस्तिक 59 आस्तिक 60 आस्तिक 61 आस्तिक 62 आस्तिक 63 आस्तिक 64 आस्तिक 65 आस्तिक 66 आस्तिक 67 आस्तिक 68 आस्तिक 69 आस्तिक 70 आस्तिक 71 आस्तिक 72 आस्तिक 73 आस्तिक 74 आस्तिक 75 आस्तिक 76 आस्तिक 77 आस्तिक 78 आस्तिक 79 आस्तिक 80 आस्तिक 81 आस्तिक 82 आस्तिक 83 आस्तिक 84 आस्तिक 85 आस्तिक 86 आस्तिक 87 आस्तिक 88 आस्तिक 89 आस्तिक 90 आस्तिक 91 आस्तिक 92 आस्तिक 93 आस्तिक 94 आस्तिक 95 आस्तिक 96 आस्तिक 97 आस्तिक 98 आस्तिक 99 आस्तिक 100 आस्तिक 101 आस्तिक 102 आस्तिक 103 आस्तिक 104 आस्तिक 105 आस्तिक 106 आस्तिक 107 आस्तिक 108 आस्तिक 109 आस्तिक 110 आस्तिक 111 आस्तिक 112 आस्तिक 113 आस्तिक 114 आस्तिक 115 आस्तिक 116 आस्तिक 117 आस्तिक 118 आस्तिक 119 आस्तिक 120 आस्तिक 121 आस्तिक 122 आस्तिक 123 आस्तिक 124 आस्तिक 125 आस्तिक 126 आस्तिक 127 आस्तिक 128 आस्तिक 129 आस्तिक 130 आस्तिक 131 आस्तिक 132 आस्तिक 133 आस्तिक 134 आस्तिक 135 आस्तिक 136 आस्तिक 137 आस्तिक 138 आस्तिक 139 आस्तिक 140 आस्तिक 141 आस्तिक 142 आस्तिक 143 आस्तिक 144 आस्तिक 145 आस्तिक 146 आस्तिक 147 आस्तिक 148 आस्तिक 149 आस्तिक 150 आस्तिक 151 आस्तिक 152 आस्तिक 153 आस्तिक 154