Get it on Google Play
Download on the App Store

आस्तिक 53

"मी भित्री ? पाण्याचा लोंढा येत असतांहि नाचत उभी राहणारी का भित्री ? आजी, मला इतर कांहीं म्हण. परंतु भित्री म्हणूं नको.  भित्रेपणा त्यांना आवडत नाहीं हो ! भित्र्या वत्सलेकडे ते ढूंकूनहि पाहणार नाहीत. मी नाहीं भित्री.' ती म्हणाली.

"तो ओटीवर निजलें आहेत, वाघ आला तर काय होईल, अशी भीति नाहीं वाटली तुला ?' आजी हंसून म्हणाली.

"दुस-याच्या संरक्षणाची काळजी वाटणें म्हणजें कांही भ्याडपणा नाहीं. वाघ येता तर मीं तो मारला असता.' ती म्हणाली.

"जरा हळू ! ते जागे होतील. चल आंत. ' आजी म्हणाली.

वत्सला जाऊन झोंपली.

आस्तिकांच्या आश्रमांत आज गडबड होती. सर्व आश्रम शृंगारला होता. लतापल्लव व फुलें यांची सुंदर तोरणे बांधली होती. फुलांच्या माळा जिकडे तिकडे बांधल्या होत्या. सुंदर ध्वज उभारले होते. पाण्याचा सर्वत्र सडा घातला होता. मोठें प्रसन्न व सुंदर वातावरण.

राजा परीक्षिति आज येणार होता. त्याच्याबरोबर इतरहि कांही ऋषिमंडळी येणार होती. त्याच्या स्वागताची सिध्दता होत होती. आज आश्रमाला सुट्टी होती. छात्रगण निरनिराळया कामांत मग्न होता. कांही छात्र पुढें गेले होते. येणारी मंडळी दिसतांच ते शिंग वाजवणार होते. अतिथिशाळेत सर्व व्यवस्था करण्यांत आली होती.

तें पाहा शिंग वाजलें. भगवान् आस्तिक पुष्पहार घेऊन सामोरे निघाले. बरोबर छात्रमंडळी होती. राजा परीक्षितीचा रथ दुरून ओळखूं येत होता. बरोबर कांही घोडेस्वार होते. दुस-या कांही रथांतून ऋषिमंडळी होती. भगवान् आस्तिक दिसतांच राजा रथांतून उतरला. तो एकदम पुढें आला व त्यानें प्रणाम इतर ऋषिमंडळींनींहि आस्तिकांस अभिवादन केलें. आस्तिकांनी परीक्षितिच्या गळयांत सुगंधी फुलांचा हार घातला. इतर ऋषींनाहि त्यांनी पुष्पहार अर्पण केले. छात्रांनी झाडांवरून पुष्पवृष्टि केली.

सारे आश्रमांत आले. रथ एका बाजूला सोडण्यांत आले. पाहुण्यांनी हस्तपादप्रक्षालन केलें. कुशल प्रश्न झाले. आस्तिक स्वत: सर्वांची चौकशी करीत होते. गोड फळांचा उपाहार देण्यांत आला.

"भगवन्, किती मधुर आहेत हीं फळें ! अशी मी कधीं चाखलीं नव्हती. राजाच्या उपवनांतूनहि अशी रसाळ फळें मिळणार नाहींत.  तुम्ही कोणती करतां जादू ?' परीक्षितीनें विचारलें.

आस्तिक

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
आस्तिक 1 आस्तिक 2 आस्तिक 3 आस्तिक 4 आस्तिक 5 आस्तिक 6 आस्तिक 7 आस्तिक 8 आस्तिक 9 आस्तिक 10 आस्तिक 11 आस्तिक 12 आस्तिक 13 आस्तिक 14 आस्तिक 15 आस्तिक 16 आस्तिक 17 आस्तिक 18 आस्तिक 19 आस्तिक 20 आस्तिक 21 आस्तिक 22 आस्तिक 23 आस्तिक 24 आस्तिक 25 आस्तिक 26 आस्तिक 27 आस्तिक 28 आस्तिक 29 आस्तिक 30 आस्तिक 31 आस्तिक 32 आस्तिक 33 आस्तिक 34 आस्तिक 35 आस्तिक 36 आस्तिक 37 आस्तिक 38 आस्तिक 39 आस्तिक 40 आस्तिक 41 आस्तिक 42 आस्तिक 43 आस्तिक 44 आस्तिक 45 आस्तिक 46 आस्तिक 47 आस्तिक 48 आस्तिक 49 आस्तिक 50 आस्तिक 51 आस्तिक 52 आस्तिक 53 आस्तिक 54 आस्तिक 55 आस्तिक 56 आस्तिक 57 आस्तिक 58 आस्तिक 59 आस्तिक 60 आस्तिक 61 आस्तिक 62 आस्तिक 63 आस्तिक 64 आस्तिक 65 आस्तिक 66 आस्तिक 67 आस्तिक 68 आस्तिक 69 आस्तिक 70 आस्तिक 71 आस्तिक 72 आस्तिक 73 आस्तिक 74 आस्तिक 75 आस्तिक 76 आस्तिक 77 आस्तिक 78 आस्तिक 79 आस्तिक 80 आस्तिक 81 आस्तिक 82 आस्तिक 83 आस्तिक 84 आस्तिक 85 आस्तिक 86 आस्तिक 87 आस्तिक 88 आस्तिक 89 आस्तिक 90 आस्तिक 91 आस्तिक 92 आस्तिक 93 आस्तिक 94 आस्तिक 95 आस्तिक 96 आस्तिक 97 आस्तिक 98 आस्तिक 99 आस्तिक 100 आस्तिक 101 आस्तिक 102 आस्तिक 103 आस्तिक 104 आस्तिक 105 आस्तिक 106 आस्तिक 107 आस्तिक 108 आस्तिक 109 आस्तिक 110 आस्तिक 111 आस्तिक 112 आस्तिक 113 आस्तिक 114 आस्तिक 115 आस्तिक 116 आस्तिक 117 आस्तिक 118 आस्तिक 119 आस्तिक 120 आस्तिक 121 आस्तिक 122 आस्तिक 123 आस्तिक 124 आस्तिक 125 आस्तिक 126 आस्तिक 127 आस्तिक 128 आस्तिक 129 आस्तिक 130 आस्तिक 131 आस्तिक 132 आस्तिक 133 आस्तिक 134 आस्तिक 135 आस्तिक 136 आस्तिक 137 आस्तिक 138 आस्तिक 139 आस्तिक 140 आस्तिक 141 आस्तिक 142 आस्तिक 143 आस्तिक 144 आस्तिक 145 आस्तिक 146 आस्तिक 147 आस्तिक 148 आस्तिक 149 आस्तिक 150 आस्तिक 151 आस्तिक 152 आस्तिक 153 आस्तिक 154